شماره تلفنهاي داخلي مركز بهداشت شهرستان آباده 
 


نام واحـــد

شماره داخلي

 

نام واحـــد

شماره داخلي

 

امور عمومي

215

 

دانشكده پرستاري (خوابگاه)

224

 

امور قراردادها

213

 

دانشكده پرستاري (كتابخانه)

236

 

امور مالي (ذيحساب)

243

 

دانشكده پرستاري (مديريت)

208

 

انبار دارويي

226 - 209

 

دانشكده پرستاري (منشي)

228

 

انبار مركزي

209 - 246

 

دبيرخانه

211

 

آبدارخانه

251

 

درآمد

218

 

آمار

233

 

ستاد گسترش ـ پزشک خانواده

231

 

آموزش بهداشت

216

 

دانشكده پرستاري (حسابداری)

207

 

آموزش بهداشت (مسئول)

216

 

طب كار

206

 

بايگاني

221

 

فناوري اطلاعات

234

 

بهداشت خانواده

204

 

كارگزيني

202

 

بهداشت خانواده (مسئول)

3333150

 

ماشين نويسي

220

 

بهداشت محيط

230

 

مبارزه با بيماريها

242

 

بهداشت مدارس ـ بهداشت روان

232

 

مبارزه با بيماريها (پزشک)

245

 

بهياري دخترانه

3349191

 

مبارزه با بيماريها (غير واگير)

222

 

تاسيسات

210

 

مديريت شبكه

203

 

تداركات

214

 

مديريت غذا و دارو

239

 

تغذيه

223

 

مديريت فرهنگي و روابط عمومي

215

 

تلفنخانه

9

 

مشاركتهاي مردمي

216

 

حراست

217

 

نظارت بر درمان

238

 

حسابداري

237 -219

 

نقليه

244

 

دانشكده پرستاري (آموزش)

249

 

نگهباني

227

 

چاپ و تکثیر

212

       

 
شماره‌هاي مركز بهداشت شهرستان آباده


مركز بهداشت

44332019

مركز بهداشت

44342019

مركز بهداشت

44363119

مركز بهداشت

44343080

حراست

44333080

طب كار

44332087

بهداشت محيط

44349190

شوراي خيرين

44333544

غذا و دارو

44362018

بيماريهاي غير واگير

44345178

بيماريهاي واگير

44349192

دانشكده پرستاري

44364091

دانشكده پرستاري (ابراهیمی)

44361280

بهياري پسرانه

44363119

بهياري دخترانه

44349191

مركز فاطميه

44332801

مركز قائمیه

44343080

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-14 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ