نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 1
بازدید دوروز پیش: 1
بازدید کل: 1686
بازدید کل سایت: 2531169
بازدیدکنندگان برخط: 1
جامعه ايمن شهرستان آباده

 

جامعه ایمن
بر اساس بيانيه سازمان بهداشت جهاني در آلماآتا قزاقزستان در سال 1981 تحت عنوان «سلامت براي همه تا سال 2000 ميلادي »،مقرر گرديد كه سطوح مختلف پيشگيري از آسيب ها در رئوس برنامه هاي بهداشت و درمان تمام جوامع بشري باشد و همكاري مردم و جامعه ، كليد دستيابي به موفقيت در اين زمينه تلقي گردد . اين برنامه از طريق پيش نويس يك طرح جامع از هماهنگي تمام نهادها ، شوراي عالي ايمني تردد و به سرپرستي رئيس محترم جمهوري يا معاون ايشان تشكيل شد . به دنبال این بیانیه مفهوم جامعه ايمن (safe community)در اولين كنفرانس جهاني پيشگيري از آسيب ها در شهر استكهلم سوئد در ماه سپتامبر سال 1989 تبيين شد. بر اساس اين بيانيه :
تمام انسانها بايد از سطح ايمني و سلامت يكسان برخوردار شوند .
جامعه ايمن در پي ايجاد نگرشي نوين در باورهاي موجود در زمينه آسيب ها است . اين تغيير نگرش مستلزم آموزش مداوم منطبق بر باورهاي بنيادين جامعه است و اين امر ميسر نيست مگر در سايه تلاش و كوشش بي وقفه و ايجاد هماهنگي پايدار ميان نهاهاي جامعه .
با توجه به اينكه حوادث داراي علل پيچيده و چند گانه هستند و به شكل وسيع تمام جامعه را درگير ميكند لذا براي پيشگيري از آنها هماهنگي و همكاري همه جانبه بين سازمانهاو اداره های مختلف بايد برقرار شود.
در حال حاضر بهترين مدل معرفي شده در دنيا برای پيشگيري از حوادث كه مبتني بر مشاركت مسوولين و مردم است مدل جامعه ايمن ميباشد. جامعه ايمن طوري طراحي شده است كه يك تيم متشكل از تمامي نمايندگان مسئول در سطح يك شهرستان با همفكري و همكاري نزديك و با جلب مشاركت مردم و رياست فرماندار مسئول تامين حفظ ايمني جمعيت تحت پوشش خود خواهند بود . و جامعه اي ايجاد خواهند نمود كه سوانح و حوادث در آن به حداقل برسد . پس هدف از ايجاد چنين جامعه اي به حداقل يا حتي به صفر رساندن سوانح و حوادث و آسيب هاست .
اولين اقدام با ارزش براي ايجاد يك جامعه ايمن برقراري ارتباط زمينه اي در جامعه و چگونگي ميزان مداخلات سازمانها و ارگانهاي ديگر است .
مركز همكاري مشترك با سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سوئد، مسوول هدايت برنامه هاي جامعه ايمن ، در دنيارا به عهده دارد.
درحال حاضر در ايران نيز وزارت بهداشت، اين الگو را در بسياري از شهرهاي ايران به اجرا در آورده است و شهرستان آباده نیز یکی از آن ها می باشد.

ايمني در هر جامعه بر چهار اصل استوار است :
- باور ديني ،
- دانش به كارگيري صحيح وسايل ايمني ،
- دسترسي به ملزومات ايمني ،
- احترام به قوانين .

شاخص های شش گانه جامعه ایمن
برای اینکه یک جامعه به عنوان جامعه ایمن جهانی شناخته شود باید شاخص های شش گانه جامعه ایمن در آن تحقق یابد این شاخص عبارتند از:
شاخص شماره1: ايجاد تشكيلاتي بر اساس مشاركت و همكاري بين بخشي كه هر كدام از بخش ها مسئوليت جامعه ايمن را در حوزه اختيارات خود قبول كنند .
شاخص شماره 2: وجود برنامه هاي مستمر و درازمدت كه هر دو جنس و تمام سنين و محيطهاي مختلف را تحت پوشش قرار دهد.
شاخص شماره3: وجود برنامه هايي كه هدفشان ارتقاء ايمني گروههاي در معرض خطر است.
شاخص شماره4: وجود برنامه هايي كه تعداد موارد و علت حوادث را ثبت و مستند مي كند .
شاخص شماره5: وجود نظام ارزشيابي.
شاخص شماره 6: شركت مداوم و به موقع در برنامه هاي شبكه جوامع ايمن (در سطح ملي و بين المللي).اهداف اجرای طرح جامعه ایمن
1- هماهنگ و همسو سازی بخش های مختلف جامعه درقالب یک نظام مدیریت یکپارچه ارتقاء سلامت وکاهش آسیب ها، متناسب با مسئولیت های اجتماعی_اقتصادی آنها.
2- ارتقاءآگاهی ها و توانمندسازی مردم به منظور مشارکت فعال در کنار بخش های دولتی وخدمات شهری.
3- برنامه های مستمر و دراز مدت ارتقای سلامت وایمنی برای کلیه اقشار، هر دو جنس و تمامي سنين که در کلیه محیط های کاری و اجتماعی جاری باشند.
4- برقراری نظام ثبت مستند سازی و گزارش دهی کلیه موارد حوادث، آسیب هاو علل آنها.
5- نظام ارزش يابي برنامه ها و فعالیت و بهبود مستمر
6- آموزش واطلاع رسانی به گروه های هدف جامعه وارتقاء فرهنگ ایمنی.
7- طراحی مداخلات براساس اولویت های مورد نظر.
8- نظارت وپایش برنامه های جامعه ایمن.


 

 

تاریخجه جهانی

بنياد جوامع ايمن در سال 1996 در شهر تورنتو كانادا به دنبال مرگ يك نوجوان 19 ساله پي ريزي شد . اين نوجوان در حال تخليه يك بشكه حاوي مواد اشتعال زا در بشكه ديگر ، در اثر انفجار صنعتي دچار 90 درصد سوختگي شد و پس از چند روز جان سپرد . اگر او به هر نحو آگاه شده بود و از اشتعال زا بودن مواد درون بشكه خبر داشت ، هرگز اين حادثه دردناك اتفاق نمي افتاد.

در حال حاضر ، ساير شهرهاي كانادا نيز تأييد بنياد جوامع ايمن را دريافت كرده اند . جامعه ايمن در پي ايجاد نگرشي نوين در باورهاي موجود در زمينه آسيب ها است . اين تغيير نگرش مستلزم آموزش مداوم منطبق بر باورهاي بنيادين جامعه است و اين امر ميسر نيست مگر در سايه تلاش و كوشش بي وقفه و ايجاد هماهنگي پايدار ميان نهاهاي جامعه .

ايمني در هر جامعه بر چهار اصل استوار است :

-         باور ديني ،

-         دانش به كارگيري صحيح وسايل ايمني ،

-         دسترسي به ملزومات ايمني ،

-         احترام به قوانين .

در اين راستا بايد گفت فقط ساختن بزرگراه كافي نيست ‍؛ ايجاد باور ايمني در بزرگراه ها ، انتخاب مسير مناسب ، دسترسي به بزرگراه ها ( كاهش عوارض جاده اي )و در نهايت اعمال و رعايت مقررات و قانون از شرايط  لازم براي ايمني جاده ها است .

بر اساس بيانيه سازمان بهداشت جهاني در آلماآتا قزاقزستان در سال 1981 تحت عنوان «سلامت براي همه تا سال 2000 ميلادي »،مقرر گرديد كه سطوح مختلف پيشگيري از آسيب ها در رئوس برنامه هاي بهداشت و درمان تمام جوامع بشري باشد و همكاري مردم و جامعه ، كليد دستيابي به موفقيت در اين زمينه تلقي گردد .

جامعه ایمن، جامعه ايست مبتني بر پيشگيري از حوادث كه متكي به مشاركت مردم و دخالت مسئولين محلي و همكاريهاي بين بخشي مي باشد دراين مدل اهداف و شاخصهایي منظور شده كه با رسيدن به آنها جامعه مورد نظر ايجاد ميشود و ميتوان به شبكه جهاني جامعه ايمن پيوست.
جامعه ايمن طوري طراحي شده است كه يك تيم متشكل از نمايندگان تمامي دستگاههای  مسئول در سطح يك شهرستان با همفكري و همكاري نزديك و با جلب مشاركت مردم، مسئول تامين حفظ ايمني جمعيت تحت پوشش خود خواهند بود ، و جامعه اي ايجاد خواهند نمود كه سوانح و حوادث در آن به صفر برسد . پس هدف از ايجاد چنين جامعه اي به حداقل يا حتي به صفر رساندن سوانح و حوادث و آسيب هاست

تاریخچه کشوری

در ايران حادثه ها با ميانگين سني 7/35 سال ، بالاترين بار بيماري را به خود اختصاص داده است . در اين راستا اداره سوانح و حوادث مركز مديريت بيماريها ، تاكنون سه برنامه را در دست اجرا گذاشته است .

-    اولين برنامه با عنوان پيشگيري از آسيب هاي خانگي در سال 1373، پس از طراحي و تصويب در 6 استان كشور به طور آزمايشي اجرا شد و در سال 1378 به كل كشور تعميم يافت .

-    برنامه دوم پيشگيري از حادثه ها در سطح شهرستان ها يا برنامه جامعه ايمن در سال 1375 طراحي و در 5 شهرستان اجرا شد.

-         برنامه سوم پيشگيري از حادثه هاي ترافيكي است .

حادثه هاي ترافيكي در ايران ، همواره بيشترين ميزان مرگ و مير را به دنبال داشته است . سال 1381 بيش از 22000 نفر ايراني در اثر اين حادثه ها جان باخته اند كه 40% آنان از عابران پياده بودند . بر اساس آمارهاي رسمي ، هر 26 دقيقه يك نفر در ايران جان خود را به علت بروز حادثه هاي ترافيكي از دست مي دهند . در اين برنامه از طريق پيش نويس يك طرح جامع از هماهنگي تمام نهادها ، شوراي عالي ايمني تردد و به سرپرستي رئيس محترم جمهوري يا معاون ايشان تشكيل شد .

مفهوم جامعه ايمن (safe community)در اولين كنفرانس جهاني پيشگيري از آسيب ها در شهر استكهلم سوئد در ماه سپتامبر سال 1989 تبيين شد. بر اساس اين بيانيه :

تمام انسانها بايد از سطح ايمني و سلامت يكسان برخوردار شوند .

هم اكنون برنامه عظيم جامعه ايمن در 134 شهر دنيا با تحقق بخشيدن به شاخص هاي بهداشتي مربوط ، گواهي قبولي و تأييد كميته جامعه ايمن را  دريافت كرده اند.

 

تاریخچه شهرستانی

كميته جامعه ايمن شهرستان آباده به رياست فرماندار محترم شهرستان، دبيري شبكه بهداشت و عضويت مسئولين ادارات مختلف شهرستان در سال 1385 تشكيل گرديد.  در اسفند 1388 درخواست عضویت در جامعه ایمن جهانی، فروردین 1389 کاندید شدن شهرستان جهت پیوستن به جامعه ایمن، شهریور 1389 بازدید کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان وزارت بهداشت از شهرستان، مهر 1390عضویت رسمی شهرستان آباده در جامعه ایمن جهانی، تا کنون 27 شهرستان از ایران عضو جامعه ایمن جهانی می باشند که در استان فارس 6 شهرستان می باشد .آبادهٰ خرمبید، اقلید، فراشبند، ارسنجان و نی ریز

انتخاب شهر ایمن در فارس با محوریت 4 عنوان ِ مشارکت های بین بخشی ، درون بخشی ، مشارکت های مردمی و فرهنگسازی و برنامه ریزی انجام می شود .

هم اکنون 40 درصد از جوامع ایمن کشور مربوط به استان فارس است .

 

 

 عملکرد شهرستان آباده:

شاخص شماره 1: ايجاد تشكيلاتي بر اساس مشاركت و همكاري بين بخشي كه هر كدام از بخش ها مسئوليت جامعه ايمن را در حوزه اختيارات خود قبول كنند .

شاخص شماره 2:وجود برنامه هاي مستمر و درازمدت كه هر دو جنس و تمام سنين و محيطهاي مختلف را تحت پوشش قرار دهد.

شاخص شماره3:وجود برنامه هايي كه هدفشان ارتقاء ايمني گروههاي در معرض خطر است .

شاخص شماره4:وجود برنامه هايي كه تعداد موارد و علت حوادث را ثبت و مستند مي كند .

شاخص شماره5:وجود نظام ارزشيابي.

شاخص شماره 6:شركت مداوم و به موقع در برنامه هاي شبكه جوامع ايمن (در سطح ملي و بين المللي).

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ