نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 1
بازدید دوروز پیش: 0
بازدید کل: 1668
بازدید کل سایت: 2531216
بازدیدکنندگان برخط: 1
مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

دستورالعمل توزيع ساعات آموزش بهورزي




 

جدول تقسيم دروس بهورزي پايه اول مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده سال 1391

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

نام مر بي

1

معا رف اسلا مي

5/

خانم خد يجه عز يز خا ني

2

بهداشت فر دي

5/

خانم خد يجه عز يز خا ني

3

شنا خت بدن انسان

1

خا نم زهره تو كل

4

اصو ل كلي تغذ يه

5/

خانم خد يجه عز يز خا ني

5

تر بيت بدني

5/

آقاي پژمان حيد ري

6

نظام ارائه خد مات

1

خانم خد يجه عز يز خا ني

7

شنا سايي جمعيتي

5/2

خا نم پر وين ذو الفقاري

8

شيو ه هاي امو زش بهدا شت

2

خا نم پر وين ذو الفقاري

9

سلا مت ما دران (1)

5/3

خانم خد يجه عز يز خا ني

10

تنظيم خا نواده (1)

3

خا نم زهره تو كل

11

بيما ريهاي وا گير (1)

5/3

خانم مژده نعمت اللهي

12

ايمنسا زي و بيما ريهاي قا بل پيشگيري با واكسن (1)

5/4

خا نم مژده  نعمت اللهي

13

مر ا قبت اطفال (1)

5/3

خانم پر وين ذو الفقاري

14

بهداشت محيط (1)

5/3

آقاي نصيب اله  احمدي

15

در مانهاي ساده علا متي (1)

5/2

خانم خد يجه عز يز خا ني

16

كمك هاي او ليه

5/2

خانم خد يجه عز يز خا ني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تقسيم درو س بهور زي پا يه دوم مر كز آمو زش بهور زي شهر ستان آباده سال 1391

 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

نام مر بي

1

سلا مت ما دران (2)

5/3

خانم خد يجه عز يز خا ني

2

بيما ريهاي غير وا گير 

5/4

خانم مژده نعمت اللهي

3

بهدا شت مدا رس

3

خا نم پر وين ذو الفقا ري  

4

بهدا شت حر فه اي 

5/2

آقاي نصيب اله احمدي

5

بهدا شت دهان و دندان 

2

خا نم پر وين  ذو الفقا ري  

6

بهدا شت سا لمندان  

5/1

خانم خد يجه عز يز خا ني

7

شنا سايي جمعيتي

1

خا نم پر وين ذو الفقاري

8

روش تحقيق  و ار تقاء كيفيت

5/1

خا نم مژ ده نعمت اللهي  

9

سلا مت ما دران (1)

5/3

خانم خد يجه عز يز خا ني

10

تنظيم خا نواده (2)

5/2

خا نم زهره تو كل

11

بيما ريهاي وا گير (2)

3

خانم مژده نعمت اللهي

12

ايمنسا زي و بيما ريهاي قا بل پيشگيري با واكسن (1)

5/

خا نم مژده  نعمت اللهي

13

مر ا قبت اطفال (2)

4

خانم پر وين ذو الفقاري

14

بهداشت محيط (2)

4

آقاي نصيب اله  احمدي

15

در مانهاي ساده علا متي (2)

5/1

خانم خد يجه عز يز خا ني

16

كمك هاي او ليه (2)

5/2

خانم خد يجه عز يز خا ني

17

آشنايي با روشهاي آما ري و نحوه تعا ملات

سا زماني

1

خا نم پر وين ذو الفقاري

18

اقدا مات در بروز بلا يا

5/1

خا نم پر وين ذو الفقاري

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ