نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 0
بازدید دوروز پیش: 0
بازدید کل: 1597
بازدید کل سایت: 2527515
بازدیدکنندگان برخط: 1
مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

اخبار فعاليتهاي مركز آموزش بهورزي
  

اخبار مر كز آمو زش بهور زي و بهورزان شهر ستان آباده
فصل پاييز سال1391
1 - در تاريخ 5/07/1391 دانش آموزان دوره بيستم مر كز آموزش بهورزي فار غ التحصيل گرديدند.
2- در تاريخ 21/09/1391 جلسه شوراي بهورزي با حضور بهورزان و مربيان مر كز آمو زش بهورزي تشكيل و پيرامون مسائل و مشكلات موجود بحث و تبادل نظر گر ديد.
3- در تاريخ 28/09/ 1391جلسه آمو زشي ايدز با حضور سر كار خانم دكتر افسر كا زروني بر گزار گرديد و كليه بهور زان شاغل و دانش آمو زان در اين جلسه شر كت نمو دند.


فصل زمستان 90 و بهار سال1391
1 -شرو ع كار ورزي پا يه دوم دوره بيستم آمو زش بهور زي در خا نه هاي بهداشت شهرستانهاي محل سكو نت دا نش امو زان از تا ريخ 7/12/90
2- شرو ع دوره بيست و يكم آمو زش بهور زي در تا ريخ 15/12/90

3-گراميداشت هفته سلا مت(24-18فر ور دين سال 1391) در رو ستا هاي تحتپو شش با بر گزاري بر نامه هاي متنوع شامل:
1 - بر گزا ري جلسات آمو زشي پير امون سا لمندي و سلا مت براي عموم مر دم

2-كنترل BMIوفشار خون مر اجعين به خانه هاي بهداشت و سا لمندان تحت پو شش

3-انجام را هپيما يي عمو مي در روستاها

4-انجام پا كسا زي نما دين روستا ها با همكاري دا نش آمو زان و او ليا ء

5-پخت غذاهاي محلي سالم با همكا ري را بطين سلا مت وسا ير مر دم

6-بر گزا ري مسا بقات نقا شي در مدا رس

7-بر گزا ري كارناوال بهداشتي در رو ستا هاي تحت پو شش شهر ستان

8-تو زيع پمفلت هاي بهداشتي در جلسات آمو زشيتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ