نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز: 12
بازدید دوروز پیش: 9
بازدید کل: 18039
بازدید کل سایت: 2578667
بازدیدکنندگان برخط: 1
مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

نمونه طرح درس، چك ليست ارزشيابي دانش آموزان و سوالات دروس بهورزيچک لیست دانش آموزان بهورزی در زمینه بهداشت فردی
نام نام خانوادگی خانه بهداشتردیف
موارد ارزشیابی
بازدید اول
بازدید دوم
خوب
متوسط
ضعیف
خوب
متوسط
ضعیف
1-
آیا بهورز میتواند بهداشت فردی را توضیح دهد؟
 
 
 
 
 
 
2-
آیا بهورز میتواندنکاتی را که در بهداشت پوست موثراست را عنوان نماید؟
 
 
 
 
 
 
3-
آیا بهورز اصول کلی درزمینه بهداشت چشم وگوش رامیداند
 
 
 
 
 
 
4-
آیا بهورز میتواند بهداشت دهان ودندان راشرح دهد
 
 
 
 
 
 
5-
آیا بهورز میتواند نکات مهم درزمینه بهداشت قلب وعروق راشرح دهد؟
 
 
 
 
 
 
6-
آیا بهورز میتواند طریقه مسواک زدن و نخ دندان کشیدن را انجام دهد؟
 
 
 
 
 
 
7-
آیا بهورز میتواند بهداشت دستگاه اسکلتی و عضلانی را بیان نماید؟
 
 
 
 
 
 
8-
آیا بهورز میتواند اصول کلی برای حفظ سلامت دستگاه تنفس رابیان نماید؟
 
 
 
 
 
 
طرح درس روزانه
 عنوان :مرا قبتهاي ادغام يافته سالمندان    

اهداف رفتاری
مشخصات
اهداف
رفتار ورودی
رئوس کلی محتوای
درس
نحوه تدریس
مواد ورسانه های آموزشی
فرصتهای لازم
ارزشیابی
دانش آموز بتواندتعريف دوران سالمند ي را بيان نموده وعلت اهميت مراقبتها در اين سنين را شرح دهد.
شناختی
پرسش وپاسخ
آشنائی
مراقبت از سالمندان
توضیحی
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموز بتواند ارزيابي سالمند مبتلا به اختلال قلب وعروق را انجام دهد
شناختی
پرسش وپاسخ
آشنائی با ارزيابي سالمند مبتلا به اختلال قلب وعروق
توضیحی توضیحی
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموز بتواند نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلالات تغذيه اي را انجام دهد
شناختی
 رفتاري
پرسش وپاسخ
آشنائی با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلالات تغذيه اي
توضیحی
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموزبتواند سالمند مبتلا به ديابت راانجام دهد
شناختی
پرسش وپاسخ
آشنائی با ارزيابي سالمند مبتلا به ديابت
توضیحی
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلال بينائي وشنوائي را انجام دهد
شناختی
رفتاري
پرسش وپاسخ
آشنائی با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلال بينائي وشنوائي
توضیحی
تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموز بتواند  ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلالات رواني وافسردگي را انجام دهد
شناختی
 رفتاري
پرسش وپاسخ
آشنائی با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلالات رواني وافسردگي
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش اموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلال خواب راانجام دهد
شناختی
پرسش وپاسخ
آشنائی با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به اختلال خواب
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 ايفاي نقش
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به پوكي استخوان راانجام دهد
شناختی
 رفتاري
پرسش وپاسخ
آشنائي با ا نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به پوكي استخوان
توضیحی
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به بي اختياري ادرار راانجام دهد
شناختی
 رفتاري
 
آشنائي با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به بي اختياري ادرار
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به دمانس
 
 
آشنائي با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به دمانس
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به سقوط وعدم تعادل راانجام دهد
شناختی
 رفتاري
 
آشنائي با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به سقوط وعدم تعادل
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 ايفاي نقش
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به به سل ريوي راانجام دهد
شناختی
 رفتاري
 
آشنائي با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند مبتلا به به سل ريوي
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 ايفاي نقش
دانش آموز بتواند ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند از نظر ايمنسازي راانجام دهد
شناختی
 رفتاري
 
آشنائي با نحوه ارزيابي وطبقه بندي ومداخلات سالمند از نظر ايمنسازي
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
10دقیقه پرسش وپاسخ
40    -ارائه درس-40 تمرین وتکرار+پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ
 ايفاي نقش
دانش آموز بتواند نحوه برخورد با بيمار مبتلا به دندان درد را بررسي نمايد
شناختی
 رفتاري
 
ارزيابي دانش آموزان
توضیحی تمرين عملي
بوكلت+کتاب +وایت برد
آزمون كتبي وشفاهي
پرسش وپاسخ
 ايفاي نقش
 

طرح درس کلی مربوط به درس بیماریهای واگیر دار (1)

رئوس مطالب دراین پایه :

آشنایی با تعریف بیماریهای واگیر دار ,آشنایی با بیماریهای انگلی ,روده ای (وبا,حصبه ) یرقان ,آبله مرغان ,مخملک


تعدادواحد : 1.5واحد نظری 1واحد عملی

مجموع ساعات :90 ساعت 45 ساعت نظری

45ساعت عملی


تعدادجلسات نظری :21 جلسه

تعدادجلسات عملی : 39جلسه

تعداد کل جلسات نظری عملی :60 جلسه  طرح درس کلی اصول كلي تغذيه     دوره........ سال.............

ماهها
هفته ها
دوره تاریخ
عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاسی
فعالیتهای جانبی
 
اول
 
مقدمه اصول كلي تغذيه
73
پیامهای اصلی اصول كلي تغذيه
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
دوم
 
علت نياز بدن به تغذيه
74
آشنائي با تغذيه صحيح
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
سوم
 
نقش مواد غذائي در بدن
74-75
آشنائي با مواد غذائي
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
جهارم
 
نقش پروتينها و ويتامينها
76-78
شناخت مواد غذائي حاوي ويتامينها و پروتئينها
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
 
اول
 
گروههاي غذائي
83-84
آشنائي با گروههاي شير ولبنيات
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
دوم
 
گروههاي غذائي
84-85
آشنائي با گروه گوشت وحبوبات
پرسش و پاسخ
 
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
سوم
 
گروههاي غذائي
86-87
آشنائي با گروه نان وغلات
پرسش و پاسخ ا
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
چهارم
 
گروههاي غذائي
88-90
آشنائي با گروه ميوه وسبزيجات
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
 
اول
 
گروههاي غذائي
90
آشنائي با گروه متفرقه
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
دوم
 
گروههاي غذائي
جزوه خارج از كتاب
آشنائي با عناصر تشكيل دهنده مواد غذائي
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
سوم
 
گروههاي غذائي
"
آشنائي با ريزمغزيها
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
چهارم
 
هرم غذائي
"
آشنائي با هرم غذائي ونحوه استفاده از آن
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
 
اول
 
نقش غذا در جلوگيري از بيماريها
"
َناخت مواد غذائي وارتباط آن با مواد غذائي
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
 
دوم
 
كم خوني
"
شناخت مواد غذائي حاوي آهن وكاهش دهنده هاي آن
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
سوم
 
آ»تي اكسيدانتها
"
آشنائي با مواد غذاوي كه خاصيت آنتي اكسيداني دارند
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، بحث بر روي هرم غذائي
چهارم
 
برگزاري آزمون
74-90+جزوه
ارزشيابي درس اصول كلي تعذيه
آزمون كتبي وشفاهي
تمرين عملي بر روي هرم
طرح درس
سلامت مادران:
ماهها
هفته ها
دوره تاریخ
عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاسی
فعالیتهای جانبی
مرداد
اول
 
دستگاه توليد مثل زنان
2-6
آشنائي با اعضاء توليد مثل در زنان
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
دوم
 
مراقبتهاي پيش از بارداري
7
آشنائي با خدمات پيش از بارداري
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
سوم
 
آبستني
9
آشنائي با عمل لقاح وساختمان جفت وكيسه اب
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
جهارم
 
تعريف وتشخيص بارداري
10
آشنائي با روشهاي تشخيص بارداري
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
شهريور
اول
 
تغييرات بدن در بارداري
11
شناخت علائم وتغييرات دستگاههاي بدن در زمان بارداري
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
دوم
 
تغييرات بدن در بارداري
"
شناخت علائم وتغييرات دستگاههاي بدن در زمان بارداري
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
سوم
 
تغييرات بدن در بارداري
16
شناخت علائم وتغييرات دستگاههاي بدن در زمان بارداري
11 پرسش و پاسخ +بارش افکار
شناخت علائم وتغييرات دستگاههاي بدن در زمان بارداري تمرين برروي يك زن باردار واقعي
چهارم
 
مراحل رشد جنين
16
آشنائي با مراحل رشد جنين
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +تمرين بر روي مولاژهاي جنين
مهر
اول
 
مراقبتهاي دوران بارداري
17
شناخت خدماتي كه در دوران بارداري بايد ارائه شود
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش وپاسخ +ایفای نقش
دوم
 
ملاقاتهاي بارداري
18
َآگاهياز تعداد ونحوه بارهاي مراقبت از مادران
پرسش و پاسخ +بارش افکار
 
سوم
 
ارزيابي علئم خطر فوري
19
آشنائي با علائم خطر فوري ونحوه برخورد با آن
پرسش و پاسخ +بارش افکار
پرسش و پاسخ
چهارم
 
تشكيل پرونده
19
آشنائي با نحوه تشكيل پرونده
پرسش و پاسخ +بارش افکار+تمرين با پرونده
پرسش و پاسخ
آبان
اول
 
معاينه باليني
19
شناخت معاينهاي دوران بارداري
تمرين عملي +ايفاي نقش
پرسش و پاسخ وتمرين بر روي يك زن باردار
 
دوم
 
آزمايشات معمول دوران بارداري
20
آگاهي از آزمايشات دوران بارداري
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
سوم
 
تعيين سن بارداري وتاريخ احتمالي زايمان
21-22
آشنائي با احتساب سن بارداري وتاريخ احتمالي زايمان
پرسش و پاسخ+تمرن عملي
پرسش و پاسخ+تمرين عملي
جهارم
 
اندازه گيري وزن در دوران بارداري
22-23
آشنائي با جدول وزن گيري ونحوه رسم نمودار مربوطه
پرسش و پاسخ+تكميل منحني وزن گيري در پرونده زنان باردار
پرسش و پاسخ+تكميل منحني وزن گيري در پرونده زنان باردار
آذر
اول
 
اندازه گيري علائم حياتي
26
آشنائي با علائم حياتي وچگونگي ثبت آنها
تمرين عملي +ايفاي نقش
ايفاي نقش
دوم
 
معاينه شكم وشنيدن قلب جنين
28
آشنائي با نحوه معاينه شكم وشنيدن قلب جنين
تمرين عملي +ايفاي نقش
تمرين عملي +ايفاي نقش
سوم
 
معاينه اندامها وصورت
29
آشنائي با نحوه معاينه اندامها
 
تمرين عملي +ايفاي نقش
تمرين عملي +ايفاي نقش
چهارم
 
معاينه دهان ودندان زن باردار
30
آشنائي با مشكلات دهاني در زمان بارداري ونحوه ارجاع انان
تمرين عملي +ايفاي نقش
تمرين عملي +ايفاي نقش
دي
اول
 
ايمنسازي وتزريق آمپول رگام
31
شناخت واكسيناسيون مجاز در دوران بارداري وشرايط تزريقآمپول رگام
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
دوم
 
تغذيه دوران بارداري
34
شناخت تغذيه دوران بارداري
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
سوم
 
مصرف مكملها
34
آگاهي از نحوه مصرف مكملها درزمان بارداري
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
جارم
 
آموزشهاي دوران بارداري
36-39
شناخت موضعات آموزشي در بارهاي ملاقات دوران بارداري
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
بهمن
اول
 
شكايات شايع دوران بارداري
39-41
شناخت شكاياتشايه ونحوه برخورد با آن
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
دوم
 
حاملگيهاي در معرض خطر
42
آشنائي با علائم حاملگيهاي درمعرض خطر
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
سوم
 
تعريف زايمان وعلائم آن
47
آشنائي با علائم زايمان
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
چهارم
 
حالت ونمايش جنين
49
آشنائي با حالت و وضعيت جنين در رحم
تمرين عملي در مركز
تمرين عملي در مركز
اسفند
اول
 
ساختمان سر جنين وتعييرات آن
51
آشنائي با ساختمان سر جنين وتغييرات آن در موقع زايمان
تمرين عملي در مركز
تمرين عملي در مركز
دوم
 
معاينه مهبلي
52
آشنائي با نحوه معاينه داخلي
تمرين عملي در مركز
تمرين عملي در مركز
سوم
 
مراحل زايمان
53-61
اشنائي با مراحل زايمان
تمرين عملي در مركز
تمرين عملي در مركز
چهارم
 
مراقبت وارزيابي نوزاد
62
آشنائي با نحوه مراقبت از نوزاد تازه متلد شده
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
فروردين
اول
 
احياء نوزاد
63
اشنائي با مراحل احيائ نوزاد
تمرين عملي در مركز
تمرين عملي در مركز
دوم
 
اهميت زايمان طبيعي
66-70
آشنائي با اهميت زايمان طبيعي
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
سوم
 
زايمانهاي در معرض خطر
71
شناخت زايمانهاي در معرض خطر
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
جهارم
 
دوره نفاس
74
آشنائي با تغييرات بدن در دوره پس از زايمان
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
ارديبهشت
اول
 
مراقبت پس از زايمان
75
 آشنائي با مراقبتهاي پس از زايمان
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
دوم
 
آموزشهاي بهداشتي پس از زايمان
78
آشنائي با آموزشهاي بهداشتي پس از زايمان
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
سوم
 
علائم خطر نوزادي
82
آشنائي با علائم خطر نوزادي
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
چهارم
 
ارزيابي
كل كتاب سلامت مادران
اريابي دانش ومهارت دانش آموزان
آزمون كتبي+اجراي تمرين عملي
آزمون كتبي+اجراي تمرين عملي
 


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ