نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 0
بازدید دوروز پیش: 5
بازدید کل: 3199
بازدید کل سایت: 2531225
بازدیدکنندگان برخط: 1
مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

طرح جامع عملياتي


به نام خدا


معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

مركز بهداشت شهرستان آبادهمركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

 

در سال  1395


 

 

مقدمه :

مركز آموزش بهورزي واحدي تحت نظر مستقيم مركز بهداشت شهرستان ودرزمره واحدهاي ستادي شهرستان مي باشد.اين واحد دو وظيفه اصلي تربيت بهورز وبازآموزي بهورزان شاغل را بعهده دارد.اين مركز در شهرستان آباده از سال1357  فعاليت خود را آغاز كرده وتاكنون موفق به تربيت تعداد  231   نفر دانش آموز بهورزي گرديده است. تعداد  8   خانه بهداشت در حال حاضر در شهرستان فعال است .بهورزان دوره ديده ديگر در سطح ديگر شهرستانها فعاليت دارند. تعداد بهورز شاغل اين شهرستان در حال حاضر 23نفر(  17نفرزن و 6 نفر مرد) مي باشد.

هر ماهه جلسه بازآموزي(آموزش ضمن خدمت)  براي كليه بهورزان در يك جلسه با برنامه ريزي اين واحد وهمكاري ديگر واحدهاي ستادي برگزار مي گردد.

علاوه بر فعاليتهاي فوق مركز آموزش بهورزي وظيفه پيگيري وهمكاري در برگزاري جلسات آموزشي بدو خدمت كاركنان وآموزش ضمن خدمت كاردانهاي بهداشتي ،همكاري در انتخاب ومعرفي بهورزان نمونه شهرستان وفعاليتهاو همكاري با   واحد هاي آمو زش    ضمن  خد مت ، آمو زش سلا مت ، بهداشت مدارس و بهداشت محيط  را بعهده دارد كه دراين برنامه عملياتي به اختصار برنامه هاي اصلي شرح داده شده است.

 

 

 

 

مدير ومربيان بهورزي شاغل در اين واحد به شرح ذيل مي باشند:

 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان شغل

مدرك تحصيلي

1

مژده نعمت اللهي

مدير مركز آموزش بهورزي

ليسانس پرستاري

2

پروين ذوالفقاري

مربي بهداشت خانواده

كاردان بهداشت خانواده

3

گلشكر رنجبر

مربي مبارزه با بيماريها

ليسانس بهدات عمومي

4

زهره توكل

مربي ما مايي

ليسانس ما ما يي

 

 

 

 

 

نقاط قوت برنامه هاي مركز آموزش بهورزي :

1-وجود مربيان با تجربه ودلسوز

2-وجود فضا وتجهيزات آموزشي نسبتا مناسب

3-وجود برنامه هاي مدون آموزشي ،طرح تدريس و...

4-وجود برنامه مدون بازآموزي ماهانه بهورزان

5-وجود برنامه مدون آموزش بدوخدمت كاركنان جديدالورود به سيستم بهداشتي

6-حمايت مسوولان استاني از اجراي برنامه

نقاط ضعف برنامه ها :

1- محدوديت مجوزهاي پذيرش بهورز

2-عدم ماندگاري تعدادي از بهورزان در روستاها (به دليل ادامه تحصيل خود يا فرزندان ،ازدواج و...)

3- بلاتصدي شدن رديفهاي بهورزان (به دليل ادامه تحصيل وتغيير رديف آنها،

 4-نامشخص بودن سياستهاي وزارتي در خصوص برخي برنامه هاي بهورزي

5-نبود كتب وجزوات بهورزي جديد به تعداد كافي وعدم بازنگري برخي از كتب قديمي بهورزي

6-شفاف نبودن برخي از مباحث جذب بهورز در آئين نامه هاي مربوطه

7-نبود برنامه اي براي ارتقاء تحصيلي مربيان

فرصت ها:

1-دسترسي به بهورزان ومربيان بهورزي در جلسات بازآموزي ماهانه بهورزان و امكان انتقال كليه دستورعمل ها وبرنامه ها به بهورزان در جلسات ماهانه

2-حمايت وهمكاري مسوولان استاني وشهرستاني از اجراي برنامه ها

3-همكاري واحدهاي تداركات وگسترش شهرستان در اجراي برنامه ها

4-مهارت برقراي ارتباط مربيان با مردم روستا (شوراي روستا،بهورزان و..)

تهديدها :

تغيير مديريت ها در شهرستان ،نامشخص بودن برنامه هاي آتي مراكز آموزش بهورزي،كمبود مربي با تخصص وتجربه كافي در مواردي ،آشنانبودن كارشناسان با فنون وروشهاي تدريس

 

اولويت ها براي حل مشكلات :

1-تعيين برنامه هاي آتي مراكز آموزش بهورزي وضوابط پذيرش بهورز از سطح كشوري

2-پيگيري جذب مجوزهاي پذيرش بهورز بيشتر واختصاص سهميه كافي با مراكز آموزش بهورزي

3-پيگيري تهيه كتب ومتون آموزشي بهورزان به تعداد كافي وبا مطالب جديد وبه روز

4-ايجاد تعامل بيشتر بين مدير بهورزي ومسوولان شبكه ومركز بهداشت

5-برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي كارشناسان ستادي با روشها وفنون تدريس

6-پيگيري فراهمي امكانات ارتقاء تحصيلي مربيان بهورزي همپاي ارتقاء تحصيلي بهورزان

 


 

 

عناون برنامه هاي عملياتي اصلي مركز آموزش بهورزي شهرستان

 

1-برنامه عملياتي پذيرش دانش آموز بهورزي در سال  94

2-برنامه ار تقاءكيفيت  جزوات و سي دي هاي آمو زشي دانش آمو زان بهورزي

3- برنامه عملياتي بازآموزي ماهانه بهورزان در سال 95

4- برنامه عملياتي آموزش بدو خدمت نيروهاي جديد الورود به سيستم بهداشتي شهرستان

 در سال 95

5-- برنامه عملياتي مهارت آموزي وآموزش ضمن خدمت مربيان بهورزي  شهرستان

 در سال 95

6-برنامه عملیاتی بهبود مهارتهای بهورزان در سال 95

 

7-برنامهعملیاتی باز آموزی کاردانان بهداشتی در سال 95

 

8-برنامه عملیاتی بهبود کیفیت جلسات شورای بهورزیدر سال 95

9-برنامه عملیاتی معرفی بهورز نمونه در سال 95

 

 

 
 

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

مركز بهداشت شهرستان آباده

 

             

* 1- برنامه عملياتي پذيرش دانش آموز بهورزي در سال 94

 

 

 

نام و نام خانوادگي مسئول اول برنامه : مژده نعمت اللهي

 

 

نام و نام خانوادگي همكاران برنامه :  مربيان مركز آموزش بهورزي(خانم ها زهره توكل ،گلشكر رنجبر وپروين ذوالفقاري)

 

 

هدف كلي : تامين نيروي انساني آموزش ديده جهت ارائه خدمات در خانه هاي بهداشت

 

تاريخ شروع برنامه عملياتي : 1/2/94

 

 

تاريخ پايان برنامه عملياتي :پايان اسفند ماه 1394

 

 

 

تحليل وضعيت موجود :در حال حاضر وضعيت پستهاي بهورزي وفعاليت خانه هاي بهداشت مصوب شهرستان به شرح ذيل مي باشد:

 

تعداد خانه بهداشت شهرستان

تعداد پست بهورز

تعداددانش آموز بهورزي موجود*

تعداد پست بلاتصدي بهورز

مصوب

فعال

غير فعال

زن

مرد

كل

زن

مرد

كل

زن

مرد

8

8

-

16

7

23

-

-

-

-

1

عنوان مشكل : كسري بهورزان  ونامطلوب بودن ارائه خدمات به مردم(باتوجه به  افزايش جمعيت در بر خي نقاط روستايي و حذف ردیفهای بهور زان بعلت شهری شدن مناطق تحت پوشش و عدم استخدام کاردان بجای ردیفهای بهور زی  _(4نفر زن و 2نفر بهورز مرد باز نشسته شده اند ولی متا سفانه علی رغم نیاز به ارائه خدمات در مناطق تحت پوشش بعلت شهر ی شدن و حذف ردیفهای بهور زی و عدم تبدیل ردیفهای بهورزی به کاردان و عدم پذیرش کاردان دچار کمبود شدید نیرو می باشیم )

 

استراتژيها :

- پيگيري اخذ مجوز پذيرش بهورز (با توجه به اولويتهاي پذيرش بهورز وتوان تربيت بهورزدر مركز آموزش بهورزي)

- مراجعه به روستاها ي مورد نظر وبهورز يابي

اهداف اختصاصي :

-  اخذ مجوز پذيرش بهورز از معاونت بهداشتي در سال 95

- جذب 100% مجوزهاي پذيرش بهورز شهرستان

 

جدول اهداف عملياتي برنامه تربيت بهورز

راهكارها بر اساس اولويتها

اهداف عمليات

اولويت اول

S1=پيگيري اخذ مجوز پذيرش بهورز

 

O1- اخذ پذيرش بهورز از معاونت بهداشتي در سال95

 

 

اولويت دوم

S2=مراجعه به روستاها ي مورد نظر وبهورز يابي

 

O2- جذب 100% مجوزهاي پذيرش بهورز شهرستان

 

 

 

S1

پيگيري اخذ مجوز پذيرش بهورز

 

O1

O1- اخذ مجوز پذيرش بهورز از معاونت بهداشتي در سال95

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تعيين كسري بهورز شهرستان

كارشناس گسترش +كارگزين شبكه+مدير بهورزي

 

تير ماه

-

رويت صورت جلسات ومستندات

2

تعيين اولويتهاي پذيرش بهورز

معاون بهداشتي ،كارشناس گسترش ،مدير بهورزي

 

تيرماه

-

رويت صورت جلسات ومستندات

3

اعلام نياز ها واولويتهاي پذيرش بهورز به معاونت بهداشتي دانشگاه

معاون بهداشتي شهرستان

 

مر داد ماه

-

رويت مكاتبات

4

پيگيري (حضوري ،تلفني ومكاتبه اي براي اخذ مجوزپذيرش بهورز)

معاون بهداشتي ،كارشناس گسترش ،مدير بهورزي

مر داد تا زمان اخذ مجوز

-

رويت مكاتبات ومصاحبه به مسوول بهورزي

 

 

 

S2

مراجعه به روستاها ي مورد نظر وبهورز يابي

 

O1

جذب 100% مجوزهاي پذيرش بهورز شهرستان

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

دريافت مجوز پذيرش بهورز از استان

ان شاء ا...

معاون بهداشتي ،كارشناس گسترش ،مدير بهورزي

 

مهرماه95

-

رويت نامه استان

2

دريافت آگهي پذيرش بهورز

=

=

-

رويت آگهي استان

3

هماهنگي براي ابلاغ آگهي به داوطلبان

            =

         = 

-

مصاحبه با همكاران ومشاهده مستندات

4

هماهنگي تامين وسيله نقليه ،تعيين مربيان اعزامي به روستاها،تكثير آگهي پذيرش،پيگيري اعزام همكاران به روستاها واطلاع رساني

           =

          =

-

          =

5

پيگيري انجام ثبت نام متقاضيان در قالب آزمون استخدامي ثبت

           =

 

-

          =

6

بررسي مقبوليت اجتماعيوارزيابي ويژگي هاي رفتاري وشرايط داوطلبان وتائيد نهايي آنها

             =

از زمان نشر آكهي پذيرش تا زمان اعلام پذيرفته شدگان نهايي

-

          =

 


 

شاخص هاي پايش وارزشيابي برنامه تربيت بهورز

رديف

عنوان شاخص

شاخص

فرمول محاسبه شاخص

منبع جمع آوري اطلاعات

دوره محاسبه شاخص

پايش

ارزشيابي

1

درصد دريافت مجوز پذيرش بهورز مورد نياز

 

 

 

 

*

*

تعداد مجوز پذيرش بهورز اختصاص يافته / تعداد مجوز بهورز مورد نياز *100

مكاتبات استان وشهرستان

سالانه

2

درصد جذب مجوز پذيرش بهورز اختصاصي

 

 

 

 

 

*

تعداد مجوز بهورز جذب شده/تعدادمجوز بهورز اختصاص از استان*100

 

=

=

 

 

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

مركز بهداشت شهرستان آباده

 

 

 

2-برنامه ار تقاءكيفيت  جزوات و سي دي هاي آمو زشي دانش آمو زان بهورزي

اهداف اختصاصي :1-  تهيه جزوه و پاور پو ينت آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س بهداشت  ميا نسا لان   در سال 1395

رديف  

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه آمو زشي اثرات ورزش و

 فعا ليت بدني در سلا مت نوجوانان و جوانان  

خا نم ذوالفقاري

ار ديبهشت ماه الي

مر داد ماه 1395

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

2

تهيه پاور پو ينت اثرات ورزش و

 فعا ليت بدني در سلا مت جوانان و نوجوانان

خانم ذوالفقاري

ار ديبهشت ماه الي

مر داد ماه 1395

50000ريال

بر رسي

پاور پو ينت

2- تهيه جزوه  و پاور پو ينت آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س

 اصو ل كلي تغذيه  در سال 1394

رديف

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه آمو زشي آشنا يي با جا نشين هاي مواد غذايي

خانم ذوالفقاري

مهر1395

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

2

تهيه پاور پوينت آشنا يي با جا نشين هاي مواد غذايي

خانم ذوالفقاري

مهر ماه1395

50000ريال

بر رسي پاور پو ينت

3

تهيه جزوه آمو زشي نقش تغذيه در پيشگيري و در مان بيما ريها

خانم ذوالفقاري

مر داد ماه1395

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

4

تهيه پاور پو ينت  نقش تغذيه در پيشگيري و در مان بيما ريها

خانم ذوالفقاري

مر داد ماه1395

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

3- تهيه جزوه  و پا ور پو ينت آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص

 در س سلا مت ما دران   در سال 1394

رديف

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه و  پا ور پو ينت آمو زشي

 مر احل رشد جنين

خانم زهره توكل

تير الي

 شهر يور 1395

100000ريال

بر رسي جزوه و

 پا ور پو ينت

2

تهيه

 

 

 

 

 

4- تهيه جزوه  آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س مر اقبت اطفال   در سال 1394

رديف

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه آمو زشي تغذ يه تكميلي

خا نم ذو الفقاري

ار ديبهشت الي تير ماه 1395

50000ريال

بر رسي جزوه

2

تهيه پاورپوينت تغذيه دوران بارداري

خانم زهره توكل

ار ديبهشت الي تير ماه 1395

50000ريال

بر رسي جزوه آموزشي

3

تهيه پاورپوينت تغذيه دوران شيردهي

خانم زهره توكل

ار ديبهشت الي تير ماه 1395

50000ريال

بر رسي جزوه آموزشي

 

 

 

5- تهيه پا ور پو ينت  (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س  بهداشت دهان و دندان  در سال 1393

رديف

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه پا ور پو ينت بهدا شت دهان و دندان

خانم ذو الفقاري

خر داد ماه

50000ريال

بر رسي پاور پو ينت

6- تهيه جزوه  آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س  آمو زش سلا مت   در سال 1395

رديف

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه آمو زشي در خصو ص آمو زش

 مو فق

خا نم ذو الفقاري

مهر تا پا يان آبان ماه

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

2

تهيه جزوه آمو زشي ، زنجيره سر ما  

خانم رنجبر

مر داد ما ه الي شهر يور

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

3

 تهيه جزوه آمو زش عوارض وا كسينا سيون  

خانم رنجبر

مر داد ما ه الي شهر يور

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

4

تهيه جزوه آمو زشي   نياز سنجي

 آمو زشي

خانم رنجبر

مر داد ما ه الي شهر يور

50000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

7

 

 

 

 
-تهيه جزوه  آمو زشي (جد يد ترين اطلا عات علمي) در خصوص در س  بيما ريهاي وا گير دار در سال 1395

 

رديف

شرح فعاليت

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه جزوه آمو زشي نظام ارائه

 خد مات

 

خا نم نعمت اللهي

شهريور ماه الي آبان 1395

100000ريال

بر رسي جزوه آمو زشي

 


 

 

 

* 3- برنامه عملياتي بازآموزي ماهانه بهورزان  درسا ل 95

 

 

نام و نام خانوادگي مسئول اول برنامه :مژده نعمت اللهي

 

 

نام و نام خانوادگي همكاران برنامه :  مربيان مركز آموزش بهورزي(خانم ها وپروين ذوالفقاري-گل شكر رنجب ،زهره تو كل)

 

 

 

هدف كلي : ارتقاء آگاهي ومهارت شغلي بهورزان شاغل در سال 95

 

 

تاريخ شروع برنامه عملياتي : 15/1/95

 

 

تاريخ پايان برنامه عملياتي :پايان اسفند ماه95

 


مقدمه  :در حال حاضرموضوعات جلسات بازآموزي ماهانه بهورزان باتنظيم وارسال برنامه استاني (ازابتداي هرسال براي نيمي از ساعات جلسه بازآموزي) وتعيين نيازهاي آموزشي بهورزان شهرستان كه با انجام نيازسنجي آموزشي بطرق مختلف (برگزاري آزمون جامع سالانه،نظارت عملكرد بهورزان ومصاحبه با آنها، آزمونهاي فصلي از مطالب آموزشي،نظر خواهي از بهورزان،مطالعه دستورعمل هاي ابلاغي و...)تعيين مي گردد .سپس اين برنامه . با نظر كميته آموزشي شهرستان(با حضور مديرمركز آموزش بهورزي ،كارشناس گسترش ومسوولان واحدهاي ستادي شهرستان وبا مديريت معاون بهداشتي شهرستان تشكيل مي گردد)تعيين شده وپيگيري اجراي برنامه با مسووليت مركز آموزش بهورزي وهمكاري واحدهاي ستادي مربوطه در هرماه به اجرا در مي آيد.

براي رعايت استانداردهاي آموزشي( از جهت تعداد شركت كنندگان در هر جلسه،فضا ومكان آموزش وبكارگيري روشها وفنون تدريس و...) وفراهمي امكانات نقل وانتقال بهورزان به محل جلسه ومقدمات پذيرايي از آنها و...از سوي مركز آموزش بهورزي انجام مي گيرد.فرمهاي مربوط به اخذكد دوره هاي آموزشي نيز از طريق رابط آموزشي شهرستان تكميل شده به تائيد مسوول آموزش بهورزي استان رسيده وبه مسوول آموزش نيروي انساني ارائه مي گردد.

اجراي اين برنامه با مشكلاتي مواجه مي باشدكه معمولا با حمايت مسوولان شهرستاني واستاني مرتفع مي گردد.

 

تحليل وضعيت موجود:

در سالهای گذ شته براي تعداد 11موضوع جلسه حضوري  بازآموزي بهورزان تشگيل گرديده است وگواهي شركت در     11   جلسه براي بهورزان صادر شده است .( 4جلسه نيز بصورت غير حضوري و با بر گزاري آزمون از فصلنامه هاي بهور زي انجام شده است )

مكان وفضاي برگزاري جلسات سال گذشته در100 %موارد مناسب بوده است.

در  100 %جلسات از بهورزان PRETEST  گرفته شده است.

 

عنوان مشكل :

1-حجم زياد طر حهاي در حال اجرا و كمبود پرسنل منجر به  كاهش  انگیز ه  ياد گيري آنان گر ديده است

 2كمبود  وسائل كمك آموزشي مناسب ومشكلات مر بوط به اياب وذهاب بهورزان ...)

3- در جلسات بازآموزي سال گذشته تمامی  مدر سین   به روشها وفنون تدريس آشنايي نداشته اند.

 

استراتژيها :

- ارتقاء علمي مدرسين(كارشناسان ستادي شهرستان)

- تامين تجهيزات ووسائل كمك آموزشي مناسب

- تعيين استانداردهاي آموزشي وپيگيري اجراي آن

- ايجاد هماهنگي بين مسوولان واحدها

- تعيين تاثير برگزاري جلسات بازآموزي بهورزان

 

 

اهداف اختصاصي :

-آموزش روشها وفنون تدريس به 100% كارشناسان ستادي شهرستان در سال95

- تهيه 100% تجهيزات ووسائل آموزشي مورد نياز اجراي برنامه هادر سال  95

- رعايت استانداردهاي آموزشي در100% جلسات بازآموزي بهورزان در سال های 95

- توجيه 100%مسوولان واحدها در خصوص اجراوهمكاري در  برنامه هاي بازآموزي ماهانه  بهورزان در سال 95

-  ارزشيابي مطالب آموزشي به بهورزان در 100 %جلسات بازآموزي

 

جدول اهداف عملياتي برنامه بازآموزي ماهانه بهورزان

 

راهكارها بر اساس اولويتها

اهداف عمليات

اولويت اول

S1= ارتقاء علمي مدرسين(كارشناسان ستادي شهرستان)

 

 

O1- آموزش روشها وفنون تدريس به 100% كارشناسان ستادي شهرستان درسال95

 

 

اولويت دوم

S2= تعيين استانداردهاي آموزشي

 

O1- رعايت استانداردهاي آموزشي در100% جلسات بازآموزي بهورزان درسال 95

اولويت سوم

S3 -تعيين تاثير برگزاري جلسات بازآموزي بهورزان

 

O1= ارزشيابي مطالب آموزشي به بهورزان در 100 %جلسات بازآموزي درسال 95

 

اولويت چهارم

S4=ايجاد هماهنگي بين مسوولان واحدها

 

O1=توجيه 100%مسوولان واحدها در خصوص اجراوهمكاري در  برنامه هاي بازآموزي ماهانه  بهورزان

 

اولويت پنجم

S5= تامين تجهيزات ووسائل كمك آموزشي مناسب

 

O5= تهيه 100% تجهيزات ووسائل آموزشي مورد نياز اجراي برنامه ها درسال95

 

 

 

 

S1

ارتقاء علمي مدرسين(كارشناسان ستادي شهرستان)

درسال 95

O1

آموزش روشها وفنون تدريس به 100% كارشناسان ستادي شهرستان درسال95

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

هماهنگي با معاون بهداشتي واخذ تائيديه

مديرمركز آموزش بهورزي

 

خردادماه سال95

-

-

2

تدوين برنامه آموزشي وتعيين تاريخ برگزاري جلسه

مدير بهورزي ،كارشناس آموزش سلامت،معاون بهداشتي

 

تير  "

-

رويت برنامه

3

پيگيري اخذ كد دوره آموزش

رابط آموزشي شهرستان، معاون بهداشتي

 

از خرداد تا پایان سال    "

-

رويت فرم ومكاتبات

4

اطلاع رساني به كارشناسان وهماهنگي

معاون بهداشتي ،مدير بهورزي

  "

-

مصاحبه با كارشناسان

5

هماهنگي با واحد امورمالي وتداركات از جهت پذيرايي

مدير بهورزي ،كارشناس آموزش سلامت

       =

-

-

6

تهيه جزوات آموزشي

         =

       =

-

مشاهده جزوات

 

7

تهيه سوالات پري تست وپست تست

         =

       =

-

مشاهده

 

8

برگزاري جلسه آموزشي

        =

       =

200000ريال

مشاهده مستندات

 

9

ارزشيابي مطالب آموزشي (آزمون كتبي ، ارزشيابي روش تدريس آنها و...)

        =

 

     بعد از اجراي برنامه آموزش

-

مشاهده چك ليست ها-مصاحبه

 

 

S2

تعيين استانداردهاي آموزشي وپيگيري اجراي آن

 

O1

رعايت استانداردهاي آموزشي در100% جلسات بازآموزي بهورزان درسال 94

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

گردآوري ليست استانداردهاي آموزشي وتطبيق آن با برنامه هاي جاري، تهيه گزارش وضع  موجود

مدير بهورزي – كارشناس آموزش سلامت

 

ارديبهشت ماه سال 95

-

رويت ليست

2

ارائه راهكارها وپيشنهادات به همراه گزارش وضع موجود به معاون بهداشتي

         =

   خرداد 95

-

رويت مستندات

3

اخذ مجوز اجرا وجلب حمايت مسوولان در اجراي استانداردها

        =

       =

-

مصاحبه ومشاهده

4

پيگيري فراهمي مقدمات برنامه واجراي آن

         =

        =

-

مشاهده مستندات

 

 

 

S3

-تعيين تاثير برگزاري جلسات بازآموزي بهورزان

 

O1

ارزشيابي مطالب آموزشي به بهورزان در 100 %جلسات بازآموزي درسال95

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه سوالات پري تست وپست تست

مربي بهورزي ،كارشناس برنامه مربوطه

 

هرماهه

-

رويت سوالات

2

انجام آزمونهاي تشخيصي ،تكويني وپاياني

=

 

=

-

            =

3

ارزشيابي مطالب آموزشي درمحيط كاري ضمن نظارت ،تجزيه وتحليل شاخص وآمارها

             =

 

  در طول سال     

-

 مشاهده گزارشات و..   

4

تهيه وارائه گزارش ارزشيابي آموزش ها

           =

          =

-

           =

 

S4

S4=ايجاد هماهنگي بين مسوولان واحدها

 

O1

O1=توجيه 100%مسوولان واحدها در خصوص اجراوهمكاري در  برنامه هاي بازآموزي ماهانه  بهورزان درسال 93

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

هماهنگي تشكيل جلسه با معاون بهداشتي

مدير بهورزي

 

 ارديبهشت ماه سال 95

-

  مصاحبه  

 

2

تعيين تاريخ جلسه وفراهمي مقدمات كار

معاون بهداشتي ،مدير بهورزي

 

        = 

-

مشاهده مستندات

3

هماهنگي با همكاران وتشكيل جلسه هماهنگي

           =

        =

-

        =

 

 

 

 

S5

S5= تامين تجهيزات ووسائل كمك آموزشي مناسب

 

O1

O5= تهيه 100% تجهيزات ووسائل آموزشي مورد نياز اجراي برنامه هادر سال95

 

فعاليت ها

شرح فعاليت

 

 

 

مسوول پيگيري

زمان

برآورد هزينه

نحوه پايش

1

تهيه ليست كسري تجهيزات ومواد

مدير بهورزي،كارشناس آموزش سلامت

 

ارديبهشت ماه هر سال

-

رويت ليست

2

اعلام كسري وسائل به معاون بهداشتي

            =

       =

-

مشاهده

3

تهيه ليست درخواست خريد وحواله انباروپيگيري تامين آنها

           =

 

       =

-

        =

4

پيگيري تحويل اقلام فوق در مكانهاي مربوطه

            =     

       =

-

         =

 

 

 

شاخص هاي پايش وارزشيابي برنامه باز آموزي ماهانه  بهورزان

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

فرمول محاسبه شاخص

منبع جمع آوري اطلاعات

دوره محاسبه شاخص

پايش

ارزشيابي

1

درصد كارشناساني كه  دوره آموزشي روشها وفنون تدريس را گذرانده اند.

 

 

 

 

 

*

*

تعداد كارشناساني كه دوره آموزشي روشها وفنون تدريس را گذرانده اند/تعداد كل كارشناسان ستادي شهرستان*100

 

 

 

ليست اسامي شركت كننده در دوره وتعداد كارشناسان موجود

سالانه

 

 

 

 

 

 

2

در صد برنامه هاي آموزشي كه مورد ارزشيابي قرار گرفته اند

*

*

تعداد برنامه هاي آموزشي كه ارزشيابي شده اند/تعداد برنامه هاي آموزشي در آن مقطع زماني*100

چك ليست هاي ارزشيابي جلسات-برنامه هاي آموزشي

فصلي

3

درصد وسائل كمك آموزش تامين شده

*

*

تعداد وسائل كمك آموزشي تامين شده/تعداد وسائل كمك آموزشي درخواستي*100

درخواستها ي وسائل وحواله انبارها و..

شش ماهه

4

درصد بهورزاني كه موفق به كسب نمرات آزموني پاياني قابل قبول شده اند.

*

*

تعداد بهورزاني كه نمرات قابل قبول در آزمون پاياني گرفته اند*100/

تعداد بهورزان شركت كننده در آزمون

نمرات آزمون ودفتر حضور غياب

سه ماهه

5

درصد بهورزاني كه كارعملي آموزشي در محيط موفق بوده اند.

 

*

تعداد بهورزاني كه در بازديد از خانه بهداشت بعد از بازآموزي فعاليت قابل قبولي داشته اند *100/

تعداد بهورزان شركت كننده در برنامه آموزشي مربوطه

گزارشات بازديد وچك ليست ها

سه ماهه

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ