فعاليتهاي جاري :

 

0          جمع بندي آمارهاي ماهيانه ارسالي از مراكز بهداشتي و درماني.

0          جمع بندي آمارهاي بهداشت دهان ودندان وآمارهاي ارسالي از آزمايشگاهها بصورت فصلي .

0         اجراي طرح ساماندهي آمار .

0         آموزش در زمينه ي طرح ساماندهي آمار وفرمهاي آماري به رابطين آمار .

0         جمع بندي زيج هاي خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني وتهيه ي شاخصهاي آماري وتجزيه وتحليل ورسم نمودارهاي مربوط به آن .

0         رتبه بندي مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت بر اساس شاخصهاي زيج حياتي.

0         تجزيه وتحليل آمارها وتهيه ي پس خوراند آماري .

0         جمع بندي آمار ثبت موارد فوت وتهيه ي ديسكت مربوط به آن .

0         ثبت اطلاعات وكنترل ماهيانه تجهيزات وپرسنل وارسال ديسكت DTARHبه استان .

0         همكاري با كليه ي واحد ها در زمينه ي تهيه ي جداول وفرمهاي كامپيوتري ورسم نمودار.

0         آموزش فرمهاي آماري جهت كاركنان بدو خدمت .

0         همكاري با ادارات ودانشجويان دانشگاه درجهت تهيه ي آمارهاي مورد نياز .

0         ويرايش مقالات ارسالي وطراحي جلد فصلنامه.

 

طرحهاي در دست اجرا :

 

0         طرح ساماندهي سيستم آماردهي .

0         ثبت موارد فوت .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ