شرح وظائف واحد آموزش سلامت

 

1-      پژوهش درخصوص سواد بهداشتي جامعه KAPگيرندگان خدمات بهداشتي درماني وشيوه زندگي

2-      نياز سنجي آموزشي مشتريان داخلي وخارجي

3-      تعيين مشكلات بهداشتي منطقه تحت پوشش با همكاري ساير واحد ها

4-      تعيين علل آموزشي مشكلات بهداشتي منطقه (سهم آموزش ) وبرنامه ريزي جهت رفع علل آموزشي مشكلات

5-      اجراي برنامه هاي آموزشي براي گروههاي مختلف (دانش آموزان ، گروههاي درمعرض خطر و... درجهت آموزش سلامت همگاني ) با همكاري ساير واحد ها

6-      توانمند كردن بهورزان وكاردانهاي مراكز بهداشتي درماني وكارشناسان درخصوص برنامه ريزي آموزشي ، برنامه ريزي ارتباطي ، تكنولوژي آموزشي ، مهارتهاي ارتباطي ، شيوه هاي آموزشي مختلف

7-      نظارت وارزشيابي بيروني بركميت وكيفيت خدمات آموزش سلامت درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت وارائه پس خوراند .

8-      تلاش درجهت جلب مشاركت ساير بخشها درحمايت همه جانبه از برنامه هاي بهداشتي

9-      همكاري وشركت دركميته هاي علمي وفني شهرستان

10-    تهيه وتوليد رسانه آموزشي متناسب با فرهنگ جامعه درقالب برنامه هاي آموزش سلامت با همكاري واحد مربوطه

11-    نظارت برتوزيع مناسب نشريات آموزشي با توجه به نياز گروه مخاطب درجهت بهبود هزينه اثر بخشي

12-    ارائه خدمات كتابخانه اي وسمعي ، بصري

13-    تشكيل كميته آموزش سلامت وسازماندهي برنامه هاي آموزشي شهرستان

14-    انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ