شرح وظائف واحد بهداشت خانواده

 

 

فعاليتهاي جاري :

 

0       تعيين خط مشي وسياست كلي برنامه هاي تنظيم خانواده .

0       نظارت برانجام دستورالعمل ها وروشهاي پيشگيري .

0       نظارت برانجــام اطلاعات علمي وفني درزمينه برنامه هــاي تنظيم خـــانواده وترتيب دوره هاي آموزشي .

0       نظارت براجراي برنامه هاي بهداشتي ودرماني مادران وكودكان.

0       جمع آوري اطلاعات وآمـــار مربوط به فعاليتهـــاي اجرائـي درزمينه تغـــذيه وارزشهـــاي برنامه هاي منطقه وبرنامه ريزي درمورد مبتلايان به سوء تغذيه.

0       نظارت برفعاليتهاي مربوط به ماماهاي تسهيلات زايماني وبرنامه ريزي جهت آموزشهاي لازم.

0       انجام مطالعات لازم درزمينه جمعيت و تنظيم خانواده جهت استفاده از روشهاي فني .

0       تهيه وتنظيم طرح ها وبرنامه ها درزمينه هاي مربوط به جمعيت وتنظيم خانواده .

0       انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق .

 

طرح هاي دردست اجرا :

 

0       طرح استانداردسازي مراقبت مادران .

0       طرح ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال .

0       طرح سالمندان (پايلوت ).

0       طرح ماموگرافي .

0       برنامه كشوري رابطان بهداشتي .

0       نظارت واحد هاي آي يو دي وپاپ اسمير .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ