شرح وظائف واحد بهداشت حرفه اي

 

 

فعاليتهاي جاري :

 

0       انجام معاينات ادواري كارگران كارخانجــات و معادن .

0       اندازه گيري عوامــل زيــــان آور فيـــزيكي و شيميايي محيط كار .

0       كنترل عوامل زيان آور محيط كار .

0       بهسازي محيط كار کارگران .

0       اجرای طرح ضربت .

0       طرح بسيج سلامت نوروزي.

0       نظارت بر فعاليتهاي خانه هـــاي بهــداشت، كارگري، كارخانجات و معادن .

0       نظارت بر فعاليت معــــــادن و كارخانجـات .

0       تشكيل كلاسهاي آموزشي جهت كارگران .

0       همكاري با ساير ارگانها و ادارات در خصوص كنترل شغلهاي مزاحمت زا در مناطق مسكوني .

 

طرحهاي در دست اجرا :

 

0       طرح بقاء .

0       طرح اندازه گيري ميزان نور ووضعيت ارگونومي مدارس .

0       سنجش ميزان آگاهي كارگران از تاثير صدا و روشنايي در محيط كار از طريق آزمون پست تست و پري تست بصورت فصلي .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ