شرح وظائف واحد آمار

 

فعاليتهاي جاري :

 

0         انجام معاينات غربالگري دانش آموزان كليه مقاطع تحصيلي با شناسنامه سلامت.

0         ارجاع ، پيگيري و مراقبت دانش آموزان داراي اختلال.

0         بررسي و نظارت وضعيـــت بهداشت محيــــط مدارس با هـــــدف كاهش حوادث و بيماريهـــا در دانش آموزان.

0         آموزش بهداشت دانش آموزان .

0         نظارت بر بوفه هاي مدارس .

0         بيماريابي .

0         تشكيل پرونده بهداشتي مدرسه .

0         واكسيناسيون دانش آموزان.

0         آموزش بهداشت اولياء .

0         آموزش بهداشت مديران ، معلمين و كاركنان مدارس.

0         بازآموزي كاردانان ، بهورزان و مربيان بهداشت مدارس .

0         انجام خدمات حمايتي در ارتباط با دانش آموزان بي بضاعت .

0         يد سنجي نمكِ مصرفي دانش آموزان .

0         جمع بندي آماری فعاليتهاي بهداشت مدارس و تجزيه و تحليل آن.

0         نظارت بر فعاليتهاي بهورزان و كاردان ها در ارتباط با فعاليتهاي بهداشت مدارس .

 

 

طرحهاي در دست اجرا :

 

0       طرح بلوغ دختران.

0       طرح بلوغ پسران.

0       طرح بهبود بهداشت دهان و دندان.

0       طرح بررسي اپيدميولوژيك آلودگي دانش آموزان به پديكلوز.

0       طرح آموزش ايدز .

0       طرح آموزش عفونت هاي شايع دستگاه تناسلي.

0       طرح آموزش تالاسمي به دانش آموزان.

طرح آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ