شرح وظائف واحد بهداشت محيط

 

 

 

معرفي واحد:

بهداشت محيط يكي از واحد هاي مهم بهداشتي با توجه به تعريف اختصاري آن كه عبارت ازمساعد نمودن عوامل محيطي كه بنحوي از انحاء درزندگي افراد بشرمؤثرند بوضوح مي توان دريافت كه فعاليت بهداشت محيط درهمه زمينــــــه هاي بهداشتي وپيشگيري منجمله نظارت برآب آشاميدني روستا وشهر (كلرسنجي وآزمايشات شيميائي وميكروبي )كنترل درتهيه وتوزيع مواد غذائي ،كنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن زباله ،كنترل آلودگي هوا ،بهداشت كار و كارگاهها و...كه به سلامت جامعه وبالا بردن بهداشت عمومي كمك مي نمايد .بهداشت محيط اين واحد مردمي هميشه مآنوس با هم وطن روستائي وشهري همواره فعاليت خود را وسيعتر نموده وهمگام با ساير ارگانهاي ديگر سعي نموده است مسئوليت ووظيفه خطيرخويش را سنگينتر از گذشته حس نموده ودرخدمت هموطنان عزيزبخصوص جامعه روستائي باشد ودرمصائب طبيعي مانند : زلزله وسيل ، يار ومددكار برادران وخواهران اسلامي خود گردد.  

 

فعاليتهاي جاري :

0       اجـــراي خط مشي و سياست كلـي ارائه شـــده بهداشت محيط در سطح شهرستان.

0    نظـــارت بــــــر فعاليتهـــــاي مختـلف بهداشت محيــط ( بهداشت امــــاكـن عمومـــي ، بيمارستــان ها ، مــــدارس و مراكز پژوهشي،بهسازي مراكــز تهيـه و توزيع وفروش ونگهداري موادخـوراکی، آشاميدني و بهداشتي ، كنترل كيفــي مواد غذايي در سطح فروش ، بهسـازي محيط روستاها ، بهداشت آب و فاضلاب دفع بهداشتي زباله بهداشتي  بهداشت هوا ، بهداشت پرتوها در مراكز بهداشتي درماني ، سوانح و بلايا ، شهر و روستاي سالم مبارزه با جوندگان و بند پايان ناقل، مبارزه با دخانيات و ..) در شهرستان به منظور انجام به موقع و صحيح آنها .

0       نظارت بر جمع آوري ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز در زمينه فعاليتهاي بهداشت محيط شهرستان.

0       شناخت و بسته بندي مسائل بهداشت محيط و ايجاد هماهنگي لازم در سطح شهرستان.

0       نظارت فني و اداري بر كار كليه كاركنان بهداشت محيط شهرستان.

0       شركت و نظارت بر كار گروههاي بهداشت محيط در مواقع بروز اپيدمي و سوانح و بلايا متناسب ، شرائط محلي.

0       نظارت و اقدامات لازم در مورد نمونه برداري هاي مربوطه در زمينه هاي مواد غذايي ، آب و فاضلاب ، هوا و ...

0    اعمال و اجراي مقررات و استاندارهاي بهداشت محيط در زمينه كنترل بهسازي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي ، كنترل مواد غذايي در سطح فروش ، بهداشت آب و فاضلاب  بهداشت بيمارستانها و مدارس ، بهداشت پرتورهاي مراكز بهداشتي درماني ، بهداشت هوا و ...

0       ارزشيابي منظم فعاليتهاي انجام شده در زمينه بهداشت محيط در سطح شهرستان.

0    نظارت و اقدامات مورد نيازدر جمع آوري گزارش فعاليتهاي بهداشت محيط در سطح شهرستان و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامات بالاتر .

 

طرحهاي در دست اجرا :

 

0         بهسازي چشمه هاي شهرستان آباده در مناطق عشايري

0       احداث و بهسازي توالتها و حمام در مناطق عشايري شهرستان آباده و مناطق عشايري شهرستان آباده و مناطق روستايي

0       آموزش بهداشت جهت كسبه در سطح شهرستان آباده

0       طرح ضربت شمال فارس با همكاري مراكز بهداشت شهرستان آباده ، اقليد ، دهبيد و بوانات

0       طرح آموزش اصناف

0       طرح كشت و بازرسي مشترك با اداره دامپزشكي و بازرگاني

0       طرح جمع آوري زباله در مناطق روستايي به صورت سيستماتيك

0       طرح اتلاف سگهاي ولگرد در سطح شهرستان آباده

0       طرح غبار روبي مساجد ( طرح شبنم ) ماه هاي مبارك شعبان و رمضان

0       طرح آموزش مسائل بهداشت محيط در ماه مبارك رمضان به نمازگزاران

0       طرح آموزش مسائل بهداشت محيط به رابطين ، بهورزان ، كاركنان مراكز بهداشتي درماني و نيروهاي خدماتي

0       طرح ادغام بهداشت مواد غذايي

0       طرح نظارت و كنترل بر كارخانه آرد و غني سازي و بهسازي محيط كارخانه آرد ، نمونه برداري ميكروبي و شيميايي

0       طرح تهيه CD مسائل آموزش بهداشت محيط در اتوبوسهاي مسافري درون شهري و برون شهري

0       طرح شهر سالم و روستاي سالم در شهرستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ