شرح وظائف ستاد هماهنگي

 

 

0         بررسي وضعيت تجهيزات واحدهاي بهداشتي – درخواست ،تإمين ونظارت برتوزيع تجهيزات

0         تعيين پراكندگي جغرافيائي واحد هاي بهداشتي درمنطقه ونمايش آن درنقشه

0         بررسي وتطبيق شرايطجغرافيائي وجمعيتي منطقه با امكانات فني وپوشش واحد هاي بهداشتي وپيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش

0         بررسي وتطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحد هاوپيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

0         نظارت براجراي ضوابطگسترش واحدهاي بهداشتي ادغام خدمات وهماهنگي واحدهاي بهداشتي

0         تهيه واجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي درمنطقه

0         مشاركت در آموزش دانشجوياني كه به واحدهاي بهداشتي اعزام ميشوند.

0         مشاركت وپيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات

0         بررسي وتعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه وپيگيري آنها

0         توزيع واعزام نيروهاي مستعد خدمت وپيام آوران بهداشت ونظارت برنحوه خدمت آنان

0         گزارش تنگناها ونارسائيهاي موجود وپيشنهاد راه حل مناسب

0         هماهنگي وهمكاري با برنامه هاي جاري وبهداشتي درمنطقه

0         تدوين وپيشنهاد واجراي برنامه هاي آموزشي حين خدمت كاركنان بهداشتي ومشاركت دراجراي آنها

0         همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب وتربيت بهورزان بومي

0         نظارت برآموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت  

 

طرحهاي درحال اجرا :

 

0         طرح پزشك خانواده

0          IHNS

0         برنامه ثبت موارد فوت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ