نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 7
بازدید دوروز پیش: 4
بازدید کل: 7097
بازدید کل سایت: 2527525
بازدیدکنندگان برخط: 1


 1397/04/27
جستجو كد خانوار( تمديد نسخ درمان)


 جهت پيدا كردن كد خانوار در سامانه يكپارچه بهداشت( سيب)، از منوي "ثبت نام و سرشماري" گزينه " فهرست خانوارها" را انتخاب و در كادر " شماره ملي يكي از اعضاء" كد ملي خدمت گيرنده را وارد و جستجو نمايند با اين عمل، كد خانوار خدمت گيرنده نمايش داده میشود.

 
1397/04/07


گزارش HMC از فراهمي امكان گزارش گيري از اسامي سفيران سلامت ،شناسايي خانوارهاي داراي سفير سلامت درسامانه (در ميز كار كاربران محيطي)


 بررسي هاي انجام شده (در ميز كار كاربران محيطي )سامانه سيب (در HMC ) نشان مي دهد كه امكان گزارش گيري از نام سفيران سلامت ،شناسايي خانوارهاي داراي سفير سلامت ،تعداد خانوار هاي تحت پوشش سفيران سلامت و دوره هاي آموزشي طي شده ايشان وجوددارد. مسير اخذ اين گزارش به شرح ذيل است .لطفا دستورفرمائيد مراتب به ناظران محترم شبكه و كاربران سامانه اعلام گرديده ، دربازديدها مورد كنترل و پايش قرار گيرد.

نام سفير سلامت هر خانوار در فهرست خانوار نمايش داده مي شود.لذا قبل از تكميل فرم سفير سلامت براي هر فرد لازم است فهرست خانوار كنترل شده و درصورت نداشتن سفير سلامت در خانوار فرم تكميل گردد.

براي شناسايي خانوارهاي داراي سفير يا بدون سفير سلامت از منوي ثبت نام و سرشماري ، فهرست خانوار وارد شده و با انتخاب گزينه سفير سلامت ، اين خانوارها را شناسايي كرد.درزير كد هر خانوار نام سفير سلامت انتخاب شده نمايش داده مي شود .( تصوير پيوست نامه )

از منوي ثبت و نام سرشماري ، فهرست سفيران سلامت مي توان اسامي سفيران سلامت را مشاهده نمود.در اين بخش مي توان به تعداد خانوار تحت پوشش و دوره هاي گذرانده شده گزارش گرفت.در فيلتر دوره هاي گذرانده شده هم مي توان تك تك دوره را انتخاب و گزارش گرفت و هم دو به دو يا بصورت 4 دوره با هم (يكي را انتخاب نموده و با كليك دوباره دركادر مربوطه بقيه دوره ها) را انتخاب  و گزارش گرفت.

**درضمن براساس اظهارات نماينده شركت پارسيان ،اسامي سفيران سلامت كه قبل از سال 1396 درسامانه ثبت شده و در اپديت هاي بعدي سامانه حذف گرديده است ، به سامانه برگشت نمي شود .لذا لازم است اسامي اين سفيران و دوره هاي آموزشي سپري شده ايشان درسامانه ثبت نمايند. 


1397/04/07
 
پيگيري ثبت نتيجه پرس و جو ارزيابي اوليه مادران قبل از تائيد نهايي بارداري ايشان در بخش اقدام از HMC

 در بررسي هاي انجام گرفته ( ازHMC ) برروي فرمهاي مراقبتي مادران باردار سامانه سيب) اغلب مشاهده مي گردد تاريخ زايمان و فرمهاي مراقبتي مادران با تاريخ ثبت بارداري مادر همخواني ندارد.همچنين در مواردي مشاهده مي گردد كه ثبت بارداري انجام گرفته اما در ارزيابي هاي بعدي مادرباردار نبوده است.لذا با توجه به ضرورت شناسايي به موقع و ارائه مراقبتهاي بهداشتي  مناسب به مادران باردار دستور فرمائيد موارد ذيل به كاربران سامانه اعلام گرديده ، در بازديد ناظران محترم شبكه مورد كنترل و پايش قرار گيرد :

-درزمان مراجعه خانم ها بعد ازپرس و جو ،ارزيابي و معاينه اوليه مادر ( براساس دستورعمل هاي ابلاغي و آموزش داده شده به غيرپزشك)، چنانچه احتمال بارداري مادر وجوددارد بدين شرح اقدام نمايند :

  نسبت به انتخاب خدمت گيرنده درسامانه  اقدام شده ،دربخش اقدام گزينه ساير را انتخاب نموده ، ضمن شرح نتيجه ارزيابي ارجاع فرد به پزشك (براي درخواست انجام آزمايش) شفاهي صورت گرفته و در همين بخش اقدام توضيح داده شود كه براي انجام آزمايش ارجاع شد. در اين حالت مستنداتي مبني بر اقدام انجام گرفته درسامانه وجودخواهد داشت و درصورت عدم تائيد بارداري نيز مشكلي ايجاد نخواهد نمود.

بعد از انجام آزمايش و تائيد بارداري ، ثبت بارداري مادر درسامانه انجام گرفته و مراقبت هاي بهداشتي مربوطه انجام گرفته ، درسامانه ثبت شود.1397/03/27


گزارش ثبت خدمات تكراري توسط كاربران سامانه از HMC
 
 
به آگاهي مي رساند كه دربررسي هاي انجام شده فرمهاي مراقبتي گروه هاي سني ( درواحد HMC )، اغلب موارد ذيل مشاهده مي گردد كه بصورت غير واقعي خدمات را بالا مي برد. ضمن تشكر از پيگيري هاي بعمل آمده (از سوي مسوولان محترم شبكه ، ناظران شبكه و كاربران محترم سامانه، دستورفرمائيد اين موارد به كاربران اعلام گرديده و دربازديد ناظران محترم شبكه مدنظر قرار گيرد :

1-فرم ارزيابي آمادگي خانوار براي مقابله با بلايا درچندين نوبت ( درطي يكسال براي يك نفر ) تكرار مراقبت زده شده است.( كارشناس محترم بلايا درشبكه نسبت به توجيه و نحوه ثبت فرم درسامانه را به كاربران آموزش دهند.)

2-فرم پيشگيري خطرسنجي بيماريها( براي گروه سني 30 سال به بالا) در هربار مراجعه فرد( چندين مراجعه دريك سال) تكميل شده است.لازم است بعد از يكبار تكميل ،ارجاع به پزشك داده شده ، ارزيابي ها انجام گرفته و سپس براساس نتيجه ارزيابي مراقبت ها ادامه يابد.(كارشناس محترم غيرواگير شبكه آموزش لازم را به كاربران ارائه نمايند.).

3-فرم مراقبت بيماري فشارخون و فرم پيگيري فشارخون درهربار مراجعه براي بيمارفشارخوني تكميل شده است.مراقبت روتين و ماهانه فشارخون توسط غيرپزشك در فرم مراقبت بيماري فشارخون ثبت مي گردد و درصورتيكه فرد نياز باشددر فاصله مراقبت ماهانه مجددا مراجعه نمايد تاريخ پيگيري مشخص شده و درزمان مراجعه براي پيگيري ، فرم پيگيري بيماري فشارخون تكميل گردد.

4-سندرم هاي متابوليك بيماريها براي افرادي كه بيمار نيستند تكميل مي گردد.در رابطه با بيماريهاي واگير لازم است ارزيابي علائم كليدي بيماريها ( در بخش ساير مراقبت ها) ابتدا براي جمعيت تحت پوشش تكميل گرديده و سپس درصورت وجود مشكل يا بيماري، فقط فرم سندرم آن يماري تكميل گرديد و به پزشك براي تائيد نهايي ارجاع داده شوند.

1397/03/27


 تغييرات سامانه ازHMC


برابر اعلام مركز پايش سلامت( HMC  ) در اپديت اخير سامانه سيب ( 13 خرداد 97) تغييراتي به شرح ذيل ايجاد گرديده است. لطفا دستورفرمائيد بنحو مقتضي اطلاع رساني لازم به كليه كاربران سامانه انجام گرفته ، ناظران محترم شبكه در بازديدها مورد بررسي قرار دهند.

1-اضافه شدن فيلتر جنسيت درگرارش فعاليت كاربران سامانه (ميزكار مدير سيستم و كارشناس ستادي)

2-حذف امكان ثبت بيماري با نقش غيرپزشك


1397/03/22


گزارش ثبت خدمات تكراري توسط كاربران سامانه از HMC

فرمهاي مراقبتي گروه هاي سني ( درواحد HMC )، اغلب موارد ذيل مشاهده مي گردد كه بصورت غير واقعي خدمات را بالا مي برد. ضمن تشكر از پيگيري هاي بعمل آمده (از سوي مسوولان محترم شبكه ، ناظران شبكه و كاربران محترم سامانه، دستورفرمائيد اين موارد به كاربران اعلام گرديده و دربازديد ناظران محترم شبكه مدنظر قرار گيرد :

1-فرم ارزيابي آمادگي خانوار براي مقابله با بلايا درچندين نوبت ( درطي يكسال براي يك نفر ) تكرار مراقبت زده شده است.( كارشناس محترم بلايا درشبكه نسبت به توجيه و نحوه ثبت فرم درسامانه را به كاربران آموزش دهند.)

2-فرم پيشگيري خطرسنجي بيماريها( براي گروه سني 30 سال به بالا) در هربار مراجعه فرد( چندين مراجعه دريك سال) تكميل شده است.لازم است بعد از يكبار تكميل ،ارجاع به پزشك داده شده ، ارزيابي ها انجام گرفته و سپس براساس نتيجه ارزيابي مراقبت ها ادامه يابد.(كارشناس محترم غيرواگير شبكه آموزش لازم را به كاربران ارائه نمايند.).

3-فرم مراقبت بيماري فشارخون و فرم پيگيري فشارخون درهربار مراجعه براي بيمارفشارخوني تكميل شده است.مراقبت روتين و ماهانه فشارخون توسط غيرپزشك در فرم مراقبت بيماري فشارخون ثبت مي گردد و درصورتيكه فرد نياز باشددر فاصله مراقبت ماهانه مجددا مراجعه نمايد تاريخ پيگيري مشخص شده و درزمان مراجعه براي پيگيري ، فرم پيگيري بيماري فشارخون تكميل گردد.

4-سندرم هاي متابوليك بيماريها براي افرادي كه بيمار نيستند تكميل مي گردد.در رابطه با بيماريهاي واگير لازم است ارزيابي علائم كليدي بيماريها ( در بخش ساير مراقبت ها) ابتدا براي جمعيت تحت پوشش تكميل گرديده و سپس درصورت وجود مشكل يا بيماري، فقط فرم سندرم آن يماري تكميل گرديد و به پزشك براي تائيد نهايي ارجاع داده شوند.


1397/03/02


بررسي فهرست مراقبت هاي ثبت شده بيماران مبتلا به پرفشاري خون كاربران در HMC

دربررسي فهرست مراقبتهاي ثبت شده بيماران مبتلا به پرفشاري خون سامانه در واحد HMC (مركز پايش سلامت) موارد ذيل مشاهده گرديده است. خواهشمنددستورفرمائيد مراتب به كاربران سامانه اعلام گردد و دربازديد واحدهاي ارائه دهنده خدمات توسط ناظران محترم شبكه  مورد بررسي و در صورت لزوم ، مداخله لازم انجام گردد.

1-درميزكار پزشك اغلب همزمان دو فرم ارزيابي اختلالات فشارخون ( بامصرف دارو  و بدون مصرف دارو) تكميل مي گردد. درحالي كه لازم است بر حسب شرايط بيمار تنها يك فرم ( فرم مربوطه) تكميل گردد. بطور مثال اگر بيمار داروي كنترل فشار خون مصرف مي كند فقط فرم ارزيابي اختلالات فشارخون با مصرف دارو تكميل گردد.

2-در ميز كار غير پزشك اغلب همزمان فرم مراقبت بيمار مبتلا به فشارخون بالا و فرم پيگيري فشارخون بالا تكميل مي گردد.دراين رابطه لازم است به كاربران غير پزشك موارد ذيل آموزش داده شود :

الف ) اگر بيمار فشارخوني براي انجام مراقبت روتين ماهانه مراجعه مي كند فقط فرم مراقبت بيمار فشارخوني تكميل گردد .

ب) اگر بيمار خارج از مراقبت ماهانه نياز به پيگيري و مراجعه براي كنترل فشارخون دارد .فقط فرم پيگيري فشارخون بالا تكميل شود..

ج) در موارد معدودي  كه تاريخ پيگيري و مراقبت بيمار همزمان باشد هردو فرم براي فرد تكميل مي شود.تنها دراين حالت مشاهده ثبت همزمان هردو فرم (در فهرست مراقبتهاي انجام شده بيمار) و بصورت موردي قابل قبول خواهد بود.


1397/02/26


به آگاهي مي رساند كه بررسي انجام شده از HMC نشان مي دهد كه در تغييرات اخير سامانه سيب  در بخش هاي جمعيت ثبت نام شده و دربخش هاي گزارش جمعيتي كه حداقل يك خدمت دريافت كرده اند گزينه وضعيت اضافه گرديده و امكان انتخاب  و گزارش گيري از جمعيت اين بخش ها به تفكيك جمعيت در قيد حيات و فوت شده فراهم شده است.1397/02/25

به آگاهي مي رساند كه در بررسي هاي انجام شده در HMC ، مشاهده گرديده كه در ميز كار مدير سيستم ، در منوي شبكه خدمت : فعاليت كاربران سامانه امكان گزارش گيري به تفكيك جنسيت اضافه گرديده است.1397/02/25

گزارش تغييرات ايجاد شده سامانه سيب در بخش جمعيتي از HMC

بررسي هاي انجام شده در HMC نشان مي دهد كه  سامانه سيب در هفته گذشته بروز رساني شده و مواردي به شرح ذيل درسامانه قابل مشاهده است :

1- در منوي جمعيت ، بخش جمعيت ثبت نام شده و حداقل يكبار مراقبت شده گزينه هاي درقيد حيات و فوت شده اضافه گرديده است.يعني امكان گزارش گيري جمعيتي در اين دو شكل وجوددارد.براي محاسبه درصد جمعيتي كه حداقل يكبار مراقبت شده اند لازم است گزينه درقيد حيات انتخاب گرديده و سپس پيگيري لازم براي تحت پوشش قرار دادن جمعيتي كه هنوز براي دريافت مراقبت مراجعه ننموده اند انجام گيرد.

2-در ميز كار با نقش مدير سيستم نيز در منوي جمعيت گزينه جمعيتي كه حداقل يكبار خدمت گرفته اند اضافه شده كه امكان مشاهده شاخص درصد اين جمعيت به تفكيك واحدهاي زير مجموعه ( با مشاهده تعداد جمعيت و تعداد افرادي كه حداقل يك خدمت گرفته اند) فراهم گرديده است.

*لازم به توضيح است كه در بخش جمعيت افرادي كه حداقل يكبار مراقبت شده اند فقط مراقبت هاي بهداشتي مدنظر بوده و دربخش جمعيتي كه حداقل يك خدمت دريافت كرده اند ، جمعيتي كه ويزيت شده و خدمات درماني هم دريافت كرده اند وجوددارد.بطور مثال اگر فردي هيچ مراقبت بهداشتي دريافت نكرده اما به علت بيماري به پزشك مراجعه نموده وويزيت ايشان درسامانه ثبت شده باشد در اين جمعيت لحاظ گرديده است.لذا دو شاخص متفاوت است.


1397/02/25

گزارش HMC از تغييرات سامانه در منوي ارائه خدمت ، فهرست مراقبت ها ي گيرندگان خدمات درسامانه سيب


بررسي هاي انجام شده در HMC نشان مي دهد كه  سامانه سيب در هفته گذشته بروز رساني شده و مواردي به شرح ذيل درمنوي ارائه خدمات سامانه(فهرست مراقبت ها) قابل مشاهده است :

1- در فهرست مراقبت هاي گيرندگان خدمات با كليك برروي عنوان مراقبت هاي انجام شده ، ابتدا مراقبت هاي متناسب با رده سني خدمت گيرنده (در نقش كاربر) نشان داده مي شود  كه كاربران مي توانند درصورت نياز اطلاعات فرد را در اين بخش ويرايش كرده يا آن مراقبت را تكرار نمايند.

2-اگر تيك "فقط مراقبت هاي فعال"در كنار فيلد جستجو برداشته شود ، تمام مراقبتهاي انجام شده فرد توسط كليه كاربران ( اعم از پزشك، ماما، كارشناسان تغذيه و روانشناس ، غيرپزشك و..) نمايش داده مي شود.

3-مراقبتهايي كه در فيلد ساير مراقبت ها تعريف شده است (مانند بيماريهاي غير واگير- باروري سالم و ...) درصورتي كه در مراقبتهاي قبل تكميل شده باشد با برداشتن تيك "فقط مراقبت هاي فعال" نمايش داده مي شود.در اين حالت مي توانند مراقبت هاي مربوط به نقش خود را انتخاب و تكرار نمايند.يا مستقيما وارد ساير مراقبت ها شده ، آن مراقبت را تكميل نمايند.درضمن تاريخ آخرين مراقبت نيز در فيلد ساير مراقبتها قابل مشاهده مي باشد.
1396/12/13

اعلام نكات مورد توجه (در گزارش گيري از منوي ثبت وقايع توسط كاربران سامانه) از HMC
در بررسي انجام شده  ( در HMC) در گزارش گيري از منوي ثبت وقايع در ميز كاربران سامانه مواردي به شرح ذيل مشاهده مي گردد:
-در ميز كار مراقب سلامت و بهورز : ابتدا وقايع ثبت شده توسط همان كاربر نمايش داده مي شود.اگر كدملي كاربر برداشته شده و جستجوشود، وقايع ثبت شده كل پايگاه و با نام ثبت كننده آن نمايش داده مي شود.( بيماريها و حساسيت ها فقط موارد ثبتي همان كاربر نشان داده مي شود.).
-در ميزكار پزشك ، ماما ، كارشناسان تغذيه و سلامت روان (كه نقش آنها در مركز جامع خدمات سلامت تعريف شده است ) وقايع ثبت شده توسط كل كاربران تعريف شده درآن مركز نمايش داده مي شود.
*درصورت عدم ثبت نتيجه بارداريهاي ثبت شده ( زايمان يا سقط) ، فرم مراقبت باروري سالم (در بخش ساير مراقبتها)  و همچنين مراقبت پيش از بارداري در ميز كار پزشك و ماما باز نمي شود.1396/11/30
راهنماي مسير اخذ گزارش مراقبت انجام شده و گزارش خدمت گيرندگان ميز كار كاربران سامانه درHMC

 گزارش هايي كه امكان اخذ آن در ميز كار كاربران سامانه سيب ، به تازگي فراهم شده است (كه مسير استخراج اين گزارش در HMC اعلام گرديده است) به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1 ) نحوه اخذ گزارش مراقبتهاي انجام شده كاربر : ورود از منوي گزارش ها – گزارش مراقبتهاي انجام شده- انتخاب گزينه فقط مراقبتهاي من –جستجو و سپس مشاهده گزارش كاربر( در صورتي كه براي كاربري بيش از يك نقش تعريف شده است ، با تغيير نقش امكان مشاهده مراقبتها در آن نقش نيز وجود دارد. قبل از اپديت سامانه اگر فردي داراي دو نقش بود مجموع مراقبتهاي فرد نمايش داده مي شد.).

2)نحوه گزارش گيري از گزارش خدمت گيرندگان :  ورود از منوي گزارش ها- گزارش مراقبتها –گزارش خدمت گيرندگان در اين حالت فهرست كليه خدمت گيرندگان آن كاربر براساس آخرين تاريخ دريافت خدمت  و همچنين تعداد خدمت گرفته شده تا آن تاريخ نمايش داده مي شود.

1396/11/16
 فرم هاي ثبت بيماري ديابت و پرفشاري خون درنظام مراقبت شهرستان ها

دانلود فرمهای بیماری دیابت و پرفشاری خون

دانلود


1396/11/11

اصلاح و ويرايش اطلاعات هويتي افراد در پرونده الكترونيك سلامت فرد درسامانه سيب از HMC

    بدين وسيله به آگاهي مي رساند كه با اپديت سامانه سيب در تاريخ 30 ديماه 96 امكان ويرايش اطلاعات در سامانه فراهم شده است. لذا از آنجا كه اطلاعات هويتي پرونده الكترونيك افراد در مواردي مانند وضعيت تاهل ، جنس  و ... نياز به ويرايش و اصلاح دارد.
منوي ثبت نام و سرشماري ، فهرست خدمت گيرندگان ، انتخاب گيرنده خدمت و سپس بازكردن منوي خدمت گيرنده-انتخاب پرونده الكترونيك فرد- كنترل اطلاعات و در صورت نياز به اصلاح وويرايش  مجددا از منوي خدمت گيرنده گزينه ويرايش اطلاعات فرد انتخاب گرديده ، اصلاحات در فرم ثبت نام اعمال شده و ثبت گردد.

1396/11/02

فهرست جدیدترین تغییرات سامانه سیب

دانلود
دانلود
1396/10/23

ارائه مسير گزارش گيري از افرادي كه خدمات دريافت كرده اند(در نقش مراقب سلامت) از HMC
 بررسي عاي انجام شده  سامانه سيب در HMC) نشان مي دهد كه در ميزكار مراقب سلامت و بهورز علاوه بر گزارش گيري از افرادي كه خدمت دريافت نكرده اند ، امكان گزارش گيري افرادي كه خدمت دريافت كرده اند (با نمايش تعداد خدمت  ثبت شده براي فرد )درسامانه وجوددارد. مسير اخذ اين گزارش به شرح ذيل است . دستور فرمائيد مراتب بنحو مفتضي به كاربران  سامانه و ناظران آنها اعلام گردد :

*در ميزكار مراقب سلامت
ورود از منوي گزارش ها : گز ارش مراقبت ها،گزارش خدمت گيرندگان، گزارش افرادي كه خدمت دريافت كرده اند :  در اين صفحه با انتخاب گزينه هاي مربوطه و تعيين محدوده سني ، جستجو ،كليه افرادي كه خدمت دريافت كرده اند و تعداد خدمات و ارزيابي هاي انجام گرفته براي ايشان در پائين صفحه نمايش داده مي شود.
در اين حالت مي توان تعداد خذمات هرفرد را مشاهده نموده  و افرادي كه خدمات آنها كامل نيست را طي برقراري تماس با ايشان  پيگيري نموده ، مراقبت هايشان را كامل نمود.ارائه مسير گزارش گيري از خدمات انجام شده در نقش مراقب سلامت ، از HMC
 بدين وسيله به آگاهي مي رساند بررسي عاي انجام شده  سامانه سيب در HMC) نشان مي دهد كه در ميزكار مراقب سلامت و بهورز امكان گزارش گيري به تفكيك نوع خدمات ( اقدام ، ارزيابي  ها ، مراقبت هاو.... وجوددارد. مسير اخذ اين گزارش به شرح ذيل است . دستور فرمائيد مراتب بنحو مفتضي به كاربران  سامانه و ناظران آنها اعلام گردد :

*در ميزكار مراقب سلامت
ورود از منوي گزارش ها : گز ارش مراقبت ها،گزارش خدمات انجام شده، تعيين محدوده زماني اخذ گزارش ، جستجو در اين حالت كليه عناوين خدمات( بادرج كد مربوط به آن خدمت ) نمايش داده شده و تعداد هريك از خدمات مشاهده مي گردد. بطور مثال تعداد افدام تكميل و ثبت شده در ميزكار مراقب سلامت نشان داده مي شود.اطلاعات اين بخش كمك مي كند كاربران سامانه و ناظران آنها بررسي كنند كه چه خدماتي كمتر ارائه گرديده است ؟ فعاليت كاربر نيز قابل بررسي است.

1396/10/18
 
نحوه محاسبه شاخص ارزيابي دوره اي

با توجه به گنجانده شدن شاخص ارزيابي دوره اي سلامت ميانسالان در پنل شاخص هاي مراكز محيطي و سوالات متعدد كارشناسان در خصوص نحوه محاسبه شاخص مذكور، مسير محاسبه شاخص از سامانه سيب به شرح ذيل مي باشد:

جستجو---تايپ ارزيابي دوره اي در قسمت اقدام---گزارش اقدام---گزارش مراقبتها---خدمات---ورود به سامانه        

قابل ذكر است جهت محاسبه شاخص عدد به دست آمده از اين قسمت  بر تعداد افرادي كه يكبار مراقبت شده اند تقسيم گردد.

1396/10/13

برای نمایش نامه ها و دستورالعملها (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


 راهنمای ثبت و گزارش گیری خدمات دهان و دندان ازسامانه سیب توسط  غیر پزشک

دانلود

راهنمای گزارش گیری خدمات دهان و دندان ازسامانه سیب نقش کارشناس ستادی

دانلود

برخی کدهای مراقبت مادران باردار در سامانه سیب در نقش پزشک و ماما

دانلود
96/10/05

ثبت بيماري فاويسم در سامانه سيب با كد D55
طبق بررسي بعمل آمده در خصوص آمار بيماران فاويسمي در سامانه سيب ، متاسفانه ثبت بيماري فاويسم توسط مراقب سلامت و پزشك براي همان جمعيت با كدهاي متفاوت مي تواند انجام شود.
جهت رفع مشكل و استخراج آمار صحيح و واقعي تعداد اين بيماران در سامانه موارد ذيل پيشنهاد ميگردد :
1-پيگيري لازم از طريق اداره پزشك خانواده ( نماينده شركت ) بايستي انجام شود تا كد تعريف شده براي ثبت بيماري فاويسم توسط هر كاربري اعم از پزشك و مراقب سلامت يكسان و يكي شود. (‌در حال حاضر كد D55 با عنوان اختلال آنزيم G6PD (‌فاويسم)صحيح بوده و هم پزشك و هم مراقب مي توانند از طريق اين كد بيماري را در سامانه سيب وارد نمايند.)
2- به كليه كاربران سامانه ( پزشك  و  مراقب سلامت ) اطلاع رساني گردد تا حتما ثبت بيماري و حتي ساخت گزارش مربوطه را فقط و فقط با تايپ كد D55 در سامانه انجام دهند و از تايپ نام بيماري و ... خودداري نمايند.
قابل ذكر است كه در حال حاضر پزشكان از سه طريق زير مي توانند بيماري فاويسم را ثبت نمايند :
1-تايپ كلمه Favism (‌فاويسم) كه با كد  D550  نمايش داده مي شود.
2- تايپ كد D550 كه مربوط به Anemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency
مي باشد.
3- تايپ كد D55 كه مربوط به Anemia due to enzyme disorders   مي باشد.
(مورد رديف 3 ، كدينگي است كه مراقب سلامت هم بايد بيماري فاويسم را با آن ثبت نمايد.)
ضمنا كليه بيماراني كه با كدهايي غير از   D55  ثبت شده اند بايد توسط كاربر ويرايش شوند تا آمار صحيح استخراج گردد.

-----------------------------------------------------------------------------------

مسیر مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر درمیزکارپزشک

مسیر مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر درمیزکارپزشک

انتخاب خدمت گیرنده...ارائه خدمت...سایرمراقبتها....مراقبت فردمبتلا به بیماریهای غیرواگیر

ارزیابی بیمار مشکوک به مسمومیت باسرب

7989

مراقبت بیمار مبتلا به دیابت(پزشک)

7973

مراقبت بیمار مبتلا به فشارخون(پزشک)

7974

پیگیری بیمار مبتلا به دیابت(پزشک)

7975

مراقبت بیمار مبتلا به دیابت همراه با فشارخون بالا(پزشک)

7976

مراقبت بیمار مبتلا به دیابت همراه با چربی خون بالا بالا(پزشک)

7978

 

 

مسیر مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر درمیزکارمراقب سلامت و بهورز

انتخاب خدمت گیرنده...ارائه خدمت...سایرمراقبتها....مراقبت فردمبتلا به بیماریهای غیرواگیر

مراقبت از بیمار دچار  مسمومیت باسرب

7981

پیگیری فشارخون غیرپزشک

8047

مراقبت بیمار مبتلا به فشارخون غیر پزشک

7971


96/09/12
برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:

معرفي نحوه شناسايي افرادي كه خدمت دريافتي آنها درسامانه كامل نمي باشد ازHMC

دانلود
96/09/01
برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:

فرمهاي سامانه سيب مرتبط با بهداشت محيط خانوار

دانلود

 ثبت شير مصنوعي تجويز شده براي كودك در سامانه طي بررسي از HMC

دانلود

امكان ثبت و گزارش گيري از IUD تجويز شده درسامانه سيب در بررسي HMC

دانلود

اعلام تغيير ايجاد شده در بخش فهرست خدمت گيرندگان سامانه ازHMC

دانلود


1395/05/06


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:

راهنماي داوطلب سلامت 15 سال و بالاتر

دانلود

تهيه راهنماي مصورنحوه گزارش گيري از افرادي كه خدمت دريافت نكرده اند (در سامانه) در HMC

دانلود

تهيه راهنماي ثبت خدمات بهداشت حرفه اي درسامانه در HMC

دانلود

تهيه راهنماي مصور نخوه ثبت بررسي وضعيت ارگونومي دانش آموزان درسامانه توسطHMC

دانلود

تهيه راهنماي ثبت خدمات مراقبتهاي ژنتيك در طي بارداري درسامانه در HMC دانلود


1395/05/06


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


راهنماي داوطلب سلامت 15 سال و بالاتر

دانلود

1396/02/03

برای نمایش نامه ها و دستورالعملها (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


 ضرورت تشکیل شناسنامه سلامت کارکنان دولت

دانلود

تکمیل فرم بهداشت محیط در سامانه سیب (نامه)

دانلود

تکمیل فرم بهداشت محیط در سامانه سیب (پیوست)

دانلود

1395/11/19


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


ثبت نوزادان در سامانه یکپارچه بهداشت

دانلود


1395/05/06


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


راهنماي بهره وري از سامانه سيب

دانلود


1395/10/25


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


راهنماي مصور ارجاعات

دانلود

راهنماي مصور نحوه تعيين پيگيري هاي انجام شده و انجام نشده درسامانه

دانلود

پیگیری ثبت مراقبتهای دهان و دندان کودکان توسط کاربران در سامانه

دانلود

مشاهده اسامس تکراری افراد در سامانه طی بررسیهای انجام شده در HMC

دانلود

1395/10/18


برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


راهنماي مصور نحوه تعيين پيگيري هاي انجام شده و انجام نشده درسامانه

دانلود

راهنماي مصورثبت و گزارش گيري كارشناس بهداشت روان از سامانه

دانلود

راهنمای مصور ارجاعات دریافتی،ارسالی،فهرست بازخورد دریافتی و ارسالی ارجاعات در بخش پیامها

دانلود

راهنمای مراقبت از بیمار دچار مسمومیت با سرب

دانلود


1395/09/29

برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


 تهيه راهنماي مصور ثبت سوابق خانوادگي بيماريهاي فرد درسامانه در HMC

دانلود

نحوه ثبت وارنیش تراپی و فلوراید تراپی  گیرندگان خدمات در سامانه 

دانلود

راهنمای مصور ثبت فعالیتهای بهداشت محیط خانوار درسامانه سیب

دانلود

نکات مورد تاکید HMC در ارائه و ثبت خدمات در سامانه

دانلود


1395/09/20

برای دانلود فایلهای آموزشی (سامانه سیب) روی علامت دانلود کلیک کنید:


راهنماي مصور بيماري واگير و عوارض واكسن

دانلود

راهنماي مصور بلايا درسامانه

دانلود

نحوه اخذ گزارش موارد مهاجرت درسامانه

دانلود

نحوه ثبت بيماريهاي غير واگير درسامانه

دانلود


1395/02/29
دریافت فایل اصلاح جمعیت

جهت دریافت فایل اصلاح جمعیت روی لینک روبرو کلیک نمایید

دانلود


با عنایت به شروع ثبت مراقبتهای بهداشتی در سامانه سیب و لزوم ورود اطلاعات سامانه شهاب (جمعیت روستایی)، مقتضی نسبت به اطلاع رسانی به پزشکان خانواده شهری و روستایی در خصوص اصلاح جمعیت تحت پوشش جهت فیلد نوع جمعیت (سکونت) بر اساس لیست اداره پزشک خانواده اقدام نمایید. مهلت اصلاح جمعیت تا 02/03/95 بوده و جمعیت اصلاح شده ملاک محاسبات و پرداخت پزشکان محترم (شهری و روستایی ) خواهد بود.

لازم به ذکر است آموزش نحوه اصلاح نوع جمعیت (سکونت) در پرتال اداره پزشک خانواده قابل دسترسی میباشد.


شبكه بهداشت و درمان آباده مقام برتر در اجراي برنامه پزشك خانواده شهري را كسب كرد       1391/07/11


شبكه بهداشت و درمان آباده مقام برتر در اجراي برنامه پزشك خانواده شهري را كسب كرد بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشكي فارس شبكه بهداشت و درمان آباده مقام برتر استان در زمينه اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري را در بين كليه شهرستانهاي استان فارس كسب نموده . دكتر افسون فربد مسئول اجرايي برنامه پزشك خانواده در شهرستان آباده با اعلام اين خبر افزود : 24 مهر ماه آخرين مهلت ثبت نام مردم در برنامه پزشك خانوده مي باشد و از اول آبان ماه دفترچه بيمه افرادي كه در برنامه پزشك خانواده ثبت نام نكرده باشند فاقد اعتبار است و بايد كليه هزينه هاي درماني را با فرانشيز آزاد پرداخت نمايند وي همچنين گفت كه در برنامه پزشك خانواده ويزيت و دارو ( بجز حق فني داروخانه ) رايگان است.دكتر افسون فربد در پايان گفت : همشهريان گرامي در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 3332019 داخلي 231 ( شبكه بهداشت و درمان ) و 3346611 ( اداره بيمه خدمات درماني ) تماس بگيرند .
اولین همایش پزشک خانواده شهری با حضور نماینده دانشگاه در این طرح
(دکتر محمدرضا کریمی) فرماندار نماینده ولی فقیه نمایندگان بیمه در شهرستانها و کلیه پزشکان عمومی در سطح شهر و همکاران آنها در تیم سلامت پزشک خانواده در روز دوشنبه
 91/04/05 در سالن مرکز بهداشت شهرستان آباده برگزار میگردد
 

 
 
سركار خانم دكتر افسون فربد ( مسئول واحد گسترش شبكه بهداشت و مسئول اجراي برنامه پزشك خانواده شهري در شهرستان آباده )
با اعلام شروع برنامه پزشك خانواده شهري و نظام ارجاع در شهرستان آباده از تاريخ 15/4/91 فرمودند در هر شهري كه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اجرا مي شود هر يك از افراد حق دارند يكي از پزشكان خانواده را كه توسط ستاد عملياتي معرفي مي شوند به عنوان پزشك خانواده خود انتخاب و نزد وي ثبت نام نمايند در اين نظام براي هر فرد پرونده سلامت تشكيل شده  و كليه اطلاعات بهداشتي و درماني و هزينه اي در اين پرونده ثبت مي شود با اجراي اين  برنامه ويزيت پزشك خانواده و كليه اقدامات درماني و تشخيصي در سطح اول رايگان خواهد بود و در صورتي كه ارجاع بيمار به سطح دو ( پزشك متخصص ) از طرف پزشك خانواده فرد باشد بيمار 10% حق ويزيت پرداخت خواهد كرد با اجراي اين برنامه از اتلاف وقت و هزينه مراجعين جلوگيري مي شود، پزشك وقت بيشتري را براي ويزيت و بررسي مشكلات درماني بيمار صرف مي كند ،رعايت شان و منزلت خانواده ( پزشك و بيمار ) صورت مي پذيرد، امكان تشخيص صحيح و به هنگام بيماريهاي نهفته امكان پذير مي شود ،حفظ سابقه بيماري از طريق تشكيل پرونده سلامت صورت مي پذيرد و بيمار جهت پيگيري نيازهاي درماني همواره پزشك خانواده را به همراه خواهد داشت .لازم به ذكر است كه در حال حاضر فقط ثبت نام پزشكان متقاضي شركت در برنامه پزشك خانـــواده صورت مي پذيرد و نحوه ثبت نام شهروندان به عنوان زير گروه پزشكان در آينده نزديك اطلاع رساني خواهد شد 


بروشور مراكز تحت پوشش پزشك خانواده

بروشور مراكز تحت پوشش پزشك خانواده


 
 
گزارش دکتر افسون فربد مسئول اجرایی طرح پزشک خانواده  شهری شهرستان آباده
فعایتهای انجام شده طرح پزشک خانواده شهری شهرستان آباده از ابتدا تا کنون

 
1- سخنراني رياست محترم شبكه بهداشت شهرستان آباده آقاي دكتر عليرضا توكل در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري در نماز جمعه شهرستان آباده در تاريخ 18/1/91
2- اطلاع رساني به كليه پزشكان عمومي ، متخصص و فوق تخصص شهر آباده از طريق پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري در طي هفته سلامت 24- 18 فروردين ماه 91
3- چاپ و توزيع پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري بين پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان امام خميني و مراكز بهداشتي درماني شهرستان اباده در طي هفته سلامت 24 – 18 فروردين ماه 91
4- تشكيل ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري شهرستان آباده در تاريخ 10/2/91 و برگزاري جلسات بصورت هفتگي در فرمانداري
5- ارسال فرم ثبت نام برنامه پزشك خانواده شهري به كليه پزشكان عمومي ،‌متخصص و فوق تخصص از طريق جلسه نظام پزشكي در تاريخ 12/2/91 كه در ساعت 9 شب در محل نظام پزشكي برگزار شده بود.
6- اطلاع رساني به اصناف شهرستان آباده در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري به صورت پخش و توزيع پمفلت برنامه سخنراني سركار خانم دكتر فربد در سالن آمفي تئاتر شبكه بهداشت شهرستان آباده در تاريخ 4/2/91
7- برگزاري جلسه توجيهي برنامه پزشك خانواده شهري با كليه پزشكان شاغل در سطح شهرستان آباده در سالن آمفي تئاتر شبكه بهداشت شهرستان آباده در تاريخ 11/2/91
8- جلسه توجيهي برنامه پزشك خانواده شهري با داروسازان و مسئولين آزمايشگاههاي خصوصي و دولتي شهرستان آباده در تاريخ 12/2/91
9- تهيه نقشه بلوك بندي شهرستان آباده از استانداري فارس در تاريخ 13/2/91
10- ارسال پيامك جهت شروع ثبت نام اينترنتي پزشكان در سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت كليه پزشكان عمومي ، متخصص و فوق تخصص در تاريخ 13/2/91
11- تكثير و توزيع پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري بين كليه ادارات شهرستان آباده جهت توزيع بين مراجعين به ادارات در تاريخ 14/2/91
12- تكثير و توزيع پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري بين شهروندان در مراسم نماز جمعه در تاريخ 15/2/91
13- پخش اطلاعيه فرماندار محترم شهرستان آباده در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري در مراسم نماز جمعه در تاريخ 15/2/91
14- جلسه توجيهي برنامه پزشك خانواده شهري با حضور داوطلبين متخصص ادارات و رابطين مراكز بهداشتي درماني شهري شهرستان آباده در تاريخ 17/2/91
15- جلسه توجيهي برنامه پزشك خانواده شهري با حضور امام جمعه محترم شهرستان آباده ، امام جمعه محترم شهر صغاد ، نماينده محترم مردم شهرستان آباده در مجلس شوراي اسلامي ، رياست محترم شوراي اسلامي شهر آباده و رياست محترم شوراي اسلامي شهر صغاد در محل دفتر امام جمعه شهرستان آباده در تاريخ 24/2/91
16- برگزاري جلسه ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري و تشكيل كميته هاي زير گروه ستاد اجرايي و صدور ابلاغ جهت اعضاي كميته ها در تاريخ 24/2/91
17- ارسال سي دي و پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري به ادارات بيمه خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد در تاريخ 25/2/91
18- تعيين و اعلام تلفن شبكه بهداشت و واحد ستاد گسترش به عنوان call centeجهت اطلاع رساني به شهروندان در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري در تاريخ 30/2/91
19- جلسه توجيهي برنامه پزشك خانواده شهري جهت پزشكان عمومي در محل فرمانداري در تاريخ 31/2/91
20- جلسه ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري در فرمانداري در تاريخ 7/3/91
21- اطلاع رساني به پزشكاني كه در برنامه پزشك خانواده شهري ثبت نام نموده اند جهت تعيين همكار خود (ماما ، پرستار) در تاريخ 9/3/91
22- جلسه ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري و تعيين پايگاهها و مراكز فعال در برنامه پزشك خانواده شهري در تاريخ 9/3/91
23- تكثير و توزيع پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري به همراه سخنراني فرماندار محترم شهرستان آباده در مراسم نماز جمعه در تاريخ 12/3/91
24- تكميل و ارسال فرم درخواستي كامپيوترهاي مورد نياز مراكز فعال دولتي طي نامه اي به دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تاريخ 13/2/91
25- تكثير و توزيع پمفلت برنامه پزشك خانواده شهري به همراه تاريخ شروع ثبت نام از مردم در بين شركت كنندگان در مراسم اعتكاف در مسجد جامع شهرستان آباده در تاريخ 16/3/91
26- برگزاري جلسه ستاد اجرايي شهرستان در تاريخ 7/3/91 -21/3/91
27-گفتگوي دكتر افسون فربد مسئول اجرايي طرح با روزنامه خبر جنوب(17/3/91 ) و اطلاعات(16/3/91) كه خبر آن در روزنامه هاي مذكور به چاپ رسيده است . (پيوست)
28-برگزاري جلسه جهت تعيين و جانمايي مراكز و پايگاههاي فعال شده در طرح
29-درخواست كامپيوتر جهت مراكز و پايگاههاي فعال شده در طرح
30-ارسال پيامك شروع ثبت نام مردم از 20/03/91 به كليه پزشكان عمومي – متخصص – فوق تخصص
31-عقد قرار داد با پزشكان بخش دولتي كه در اين طرح نيز فعال شده اند و تحويل فرم ثبت نام به آنان
32-اعلام به پزشكان بخش خصوصي از طريق پيامك كه جهت عقد قرار داد به سازمانهاي بيمه مراجعه كنند
33-گفتگو با روزنامه محلي آپاتيه در مورد شروع ثبت نام مردم از 20/03/91 و درج خبر
34-تهيه و نصب بنر جهت اطلاع رساني مردم در سطح شهر
35-تهيه پمفلت جديد پزشك خانواده شهري توسط دكتر افسون فربد و چاپ رنگي و توزيع به كليه ادارات ، آزمايشگاهها ئو داروخانه هاي سطح شهر و اصناف و ....
36- ارسال آمار ثبت نام مردم به استان طبق فرم ارسالی از استان هر هفته
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-30 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ