فرآیندهای ارتقاء یافته


 

شماره (3)

فرم اطلاعاتی فرایندهای ار تقاء يا فته  اختصاصی عمومي و مشترك واحدهای ستادی و محيطي

 شهر ستان آباده  در سال94

عناوین فرایندهای ارتقا یافته اختصاصی

نتایج حاصل از ارتقاء

اقدامات استراتژیك و برجسته سا زمان درنتیجه ارتقاواصلاح فرایند

ارائه خدمت به صورت الکترونیکی

ارائه خدمت به صورت غیر حضوری

کاهش هزینه و افزیش درامد واحد

افزایش رضایتمندی ارباب رجوع

ارتقا شاخص های کیفی

فر آيند صدور كارت تند رستي جهت كسبه

*

   

*

*

انجام آز ما يشات  مذكور در چند مر كز بهداشتي در ماني  راه اندازي

فرآيند مشا وره زنان بار دار در خصوص پيشگيري از ايدز

    

*

*

راه اندازي سيستم نو بت دهي در مر اكز

فر آيند ار سال آمار و اطلا عات فصلي

*

*

*

*

*

*

استفاده از سايت جهت ار سال آمار ها

فر آيند ار سال نا مه هاي كميته رفا هي

*

*

*

*

*

*

استفاده از سيستم نر م افزاري جهت ار سال نا مه ها

فر آيند انجام آز ما يشات بيو شيمي خون

*

  

*

*

*

خر يد و نصب دستگاه اتو آنا ليزر

فر آيند مها جرت مادر بار دار

*

   

*

*

حذف بر خي مراحل اداري و كوتاه نمودن مراحل ارائه خد مت

فر آيند انجام تز ريقات

*

   

*

*

استفاده از سيستم نوبت دهي در مر اكز

فر آيند صدور قبض جهت بيماران

*

*

 

*

*

*

استفاده از چا پگر حرا رتي به جاي چا پگر ليزري در واحد پذ يرش

فر آيند دارو ياري در مرا كز به داشتي در ما ني

*

   

*

*

راه اندازي سيستم نو بت دهي دارو ياري در مر اكز

فر آيند معر في بيماران نياز مند به مر كز استان

*

*

*

*

*

*

استفاده از نرم افزار منا سب جهت معر في بيما ران به استان

فر آيند بر گزاري كلاس هاي آمو زشي براي ما دران بار دار

*

   

*

*

راه اندازي سيستم كد دهي مو ضو عات آمو زشي و تد وين بر نامه شش ما هه

فر آيند انجام آز ما يش مواد مخدر

   

*

*

*

تجهيز و استفاده از فضاي فيز يكي منا سب

فر آيند صدور حواله انبار

*

   

*

*

تنظيم جد ول زما نبندي مر اجعه به انبار مر كزي

فر آيند مر اقبتهاي پيش از بار داري

*

   

*

*

آموزش گسترده زو جين و تشكيل پر ونده براي داوطلبين انجام آز مايشهاي قبل از از دواج

فر آيند جذب رابط مر بي سلا مت در حوزه علميه

    

*

*

اختصاص واحد درسي بهداشت در دروس حوزه و گسترش همكاري حوزه و دانشگاه

فرآيند مر اقبت از افراد مبتلا به ديا بت و فشار خون

    

*

*

استفاده ازرابطين سلا مت، رسا نه هاي محلي ، تبليغات شهري جهت فرا خوان بيما ران

فر آيند ار تقاء رتبه كار مندان

*

*

*

*

*

*

استفاده از نر م افزار مناسب

فر آيند بر رسي اقلام دارويي غير مجاز

*

   

*

*

ادغام بر نامه ها و كو تاه نمودن مراحل

فر آيند انجام پاپ اسمير

    

*

*

استفاده از رابطين بهداشتي وبر گزاري جلسات به منظور ار تقاء سواد بهداشتي

فر آيند جذب داوطلب متخصص ادارات

    

*

*

استفاده از هما هنگي و همكاري بين بخشي

فرآيند پذ يرش ار باب رجوع در خا نه هاي بهداشت

*

   

*

*

استفاده از فا يلهاي گر دان بجاي فا يلهاي كشو يي

فرآيند صدور گواهي سلا مت مرا جعين بيمه تامين اجتما عي

*

   

*

*

انجام آز ما يشات  مذكور در چند مر كز بهداشتي در ماني  راه اندازي

فر آيند تعمير وسا يل نقليه مر كز بهداشت

*

  

*

*

*

برگزاري دوره آموزشي تعمير وسايل نقليه براي را نند گان و تعامل با واحد هاي حسا بداري و تدا ركات

فر آيند در مان نوزا دان مبتلا به هيپو تيرو ئيديسم

*

  

*

*

*

آموزش پز شك مبارزه با بيماريها و معرفي ايشان به عنوان فو كال پوينت

فر آيند مرا قبت و تشكيل پر ونده سا لمندي

    

*

*

اجراي سر شماري سا لمندان و استخراج اسامي و تنظيم بر نامه پيگيري

فرآيند در مان و مراقبت از بيماران مبتلا به تب مالت

*

   

*

*

در مان موثر بيما ران با تهيه دفترچه و فرم راهنماي در مان ومراقبت از بيما ران

فر آيند تعمير آمبو لانس 115

*

  

*

*

*

برگزاري دوره آموزشي تعمير وسايل نقليه براي پر سنل 115 و تشويق كار كنان

فر آيند ثبت شا خصهاي بهداشتي

      

تعيين رابط آماري ، تشويق رابطين و تشكيل كميته آمار

فرآيند عقد قرار داداز طريق منا قصه عمو مي

*

  

*

*

*

اخذ صدور مجوز از مد يريت پشتيبا ني

فر آيند انجام كلر سنجي

*

  

*

*

*

آموزش داوطلبين سلا مت روستا هاي قمر

فرآيند جمع بندي آمار واحد بهداشت مدارس

*

   

*

*

آموزش كار كنان ، تشويق كار كنان

فر آيند تنظيم و تكثير جزوات آموزشي دانش آموزان بهياري

*

  

*

*

*

باز نگري جزوات وكتب آموزشي توسط مر بيان و واگذاري چاپ و تكثير به بخش خصو صي

فر آيند مشا وره تغذ يه كو دكان زير هشت سال

*

   

*

*

استفاده از امكا نات  بخش خصو صي

فر آيند ثبت نام و در خواست خوا بگاه توسط دانشجو يان

*

*

*

*

*

*

استفاده از نرو افزار اداره رفاه دانشجويي

فرآيند مر اقبت از ما دران باردار

   

*

*

*

استفاده منا سب از فضاي فيز يكي مر كز بهداشتي در ماني

فر آيند تشكيل پر ونده سا لمندان

   

*

*

*

پيگيري فعال سا لمندان و فرا خوان جذب مراقبت از سا لمندان

فرآیند تهیه ونصب درب برقی پارکینگ

*

  

*

*

*

گذاشتن درب برقی جت اورژانس

تشکیل پرونده افراد سالمند

*

   

*

*

انجام نوبت دهی پزشک جهت مراقبت سالمندان

تشکیل پرونده قبل ازبارداری جهت افرادواجدشرایط

*

  

*

  

پیگیری فعال جهت تشکیل پرونده پیش ازبارداری

صدور حواله انبار

*

   

*

*

تنظيم جد ول زما نبندي مر اجعه به انبار مر كزي

فرآیند تایپ نامه ها

*

  

*

 

*

انجام تایپ نامه ها توسط پرسنل واحد

آموزش وترویج زایمان طبیعی

    

*

*

برگزاری کلاس آموزشی وهماهنگی بامرکز ولیعصر

ثبت بارکد کتابهای کتابخانه

*

*

  

*

*

ثبت امانت کتاب با بارکد خوان

بایگانی آزمایشات ازدواج

*

   

*

*

اختصاص فضای جداگانه جهت بایگانی آزمایشات

صدور مجوز بهداشتی کسبه

*

   

*

*

کسب احرازشرایط فردی ومکانی طبق شرایط بهداشت باتوجه به هماهنگی بارییس مجمع

پرداخت حقوق کارکنان پزک خانواده شهری

*

*

*

 

*

*

استفاده از نرم افزار حسابداری

فرآیند انجام آزمایشات بیوشیمی

*

   

*

 

*

استفاده از نرم افزار استاندارد جهت محاسبه فرمول کنترل

فرآیند آموزش طلاب

    

*

*

جذب رابط مربی در حوزه علمیه

فرآیند ارزشیابی کارمندان

*

*

*

 

*

*

استفاده ازنرم افزار جهت ارزشیابی کارکنان

فرآیند ارزشیابی اساتید

*

*

*

 

*

*

استفاده ازنرم افزار جهت ارزشیابی اساتید

فرایند ارسال خبر به فرمانداری بری درج در سایت

*

*

*

 

*

*

استفاده از نرم افزار برای درج خبر در سایت فرمانداری

فرآیند ایمن سازی واکسینایون زنان 15-49 ساله

*

 

 

 

*

*

آموزش فواید وضرورت انجام واکسیناسیون زنان15-49 ساله در برنامه سرشماری

فرآیند آموزش مهارت فرزند پروری گروه های آسیب پذیر

*

 

 

 

*

*

انتخاب خانواده های آسیب پذیر جهت آموزش مدون فرزند پروری

فرآیند بهبود فضا وکیفیت امکانات آموزشی

*

 

 

*

*

*

بازنگری جزوات آموزشی

تحول سلامت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی

*

 

 

 

*

*

انجام فلورایدتراپی وفیشورسیلنت

تکمیل دقیق واصلی فرم ماموریت آموزشی اورژانس 115

 

 

 

 

*

*

تکمیل دقیق فرم 10-23 اورژانس

فرآیند تنظیم اسناد و قبوض آب ،برق،گاز

*

 

 

*

*

*

دریافت قبوض مراکز

ثبت مرگ

*

*

 

 

*

*

ارسال اطلاعات به سامانه یکپارچه مرگ ومیر کشور

درخواستمشاورهبــــاپزشکدرانجاممداخلاتپزشکیدراورژانس 115

*

 

 

 

*

*

پزشک مقیم در مرکز پیام

فرآیند غربالگری نوزادان

*

*

 

 

*

*

انتقال کلیه کارهای برنامه غربالگری  نوزادان به مرکز ولیعصر

درمان بیماران مبتلا به سالک

*

 

 

*

*

*

پیگیری ییماران مبتلابه سالک تا درمان کامل

فرآيند سرشماري جمعيت و ثبت کامپيوتري آمار جمعيت

*

 

 

 

*

*

سرشماری دقیق با مراجعه،تماس تلفنی ومراجعه به ثبت احوال

فر آيند صدور ،تمدید و اصلاح پروانه ساخت

*

*

*

 

*

*

مراجعه به سایت جامع مدیریت غذا ودارو

صدور کارت سلامت رانندگان درون شهری

*

 

 

 

*

*

ارجاع وتقسیم مراجعه کنندگان به آزمایشگاه خصوصی و دولتی

فرآینددرج مطلب در وبسایت شبکه

*

*

*

*

*

*

ارسال مطلب ازطریق سایت شبکه

کاهشمصرفواکسنثلاث

*

 

 

*

*

*

تعیین یک روز خاص جهت انجام واسیناسیون ثلاث

فر آيندکاهش زمان رسیدن آمبولانس بر بالین مصدوم

*

 

 

*

*

*

صحیح ودقیق گرفتن آدرس ازهمراه بیمار

فر آيند کنترل قندخون بیماران دیابتی

*

 

 

*

*

*

تهیه دستگاه گلوکومتر

فر آيندمراقبت از افراد مبتلا به فشار خون

*

 

 

 

*

*

انجام پیگیری زمان آمارگیری سالیانه

ءفرایند افزایش مراقبت از زنان میانسال

 

 

*

 

*

*

تماس تلفنی جهت پیگیری ومراقبت افراد میانسال

فر آيندمراقبت از کودکان زیر یک سال و دچار اختلال رشد

*

 

 

 

*

*

آموزش عملی تهیه غذای تکمیلی به مادران

فر آيند مراقبت از مادران باردار پرخطر

*

 

 

 

*

*

تهیه مهر مراقبت ویژه جهت مادران باردار پرخطر

فر آيند نحوه رسیدگی به شکایات مردمی از مراکز درمانی

 

*

*

 

 

*

*

در نظر گرفتن سیستم پیگیری مناسب در صورت پاسخ ندادن افراد به شکایات

فر آيند نصب دستگاه پوز

*

  

*

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

استفاده از دستگاه پوز  در پذیرش

واکسیناسیون کودکان

*

 

 

 

*

*

آموزش به مادران جهت مراجعه بموقع

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-17 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ